Obsah

Městská policie v roce 2020

Typ: Městská policie
Městská policie v roce 2020 1Roční zpráva o činnosti Městské policie Vítkov za rok 2020

V měsících leden a únoru roku 2020 sloužilo u Městské policie Vítkov 5 strážníků. V březnu téhož roku byla přijata 1 žena jako čekatelka na pozici strážníka a rovněž z řad MP Vítkov odešel 1 strážník. Početní stav MP Vítkov se snížil na celkový počet 4 strážníků, kteří v souladu se zákonem o obecní policie zabezpečovali místní záležitosti veřejného pořádku na území města a jeho přilehlých částech Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí, Prostřední Dvůr a Zálužné. V měsíci dubnu 2020 byla do pracovního poměru k MP Vítkov přijata další žena. Početní stav jednotky MP Vítkov tak byl v počtu 4 strážníků a 2 čekatelek. Z důvodu epidemiologické situace v jarních měsících roku 2020 byly obě čekatelky zařazeny do rekvalifikačního kurzu až v červnu roku 2020, přičemž v srpnu tohoto roku úspěšně složily zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR a získaly osvědčení pro činnost strážníka. Od konce srpna 2020 se tak početní stav MP Vítkov navýšil na šest strážníků. V měsíci září 2020 byl přijat do řad MP Vítkov další zaměstnanec, který se po absolvování kurzu a odborné zkoušky zařadil do řad MP Vítkov a počet členů jednotky se tak již ustálil na konečných 7 strážníků (5 mužů a 2 ženy). Město Vítkov má v souladu se zákonem o obecní policii uzavřené veřejnoprávní smlouvy se čtyřmi obcemi, které nemají vlastní obecní policii. Strážníci MP Vítkov tak plní sjednané úkoly v obcích Čermná ve Slezsku, Větřkovice, Kružberk a Staré Těchanovice.

 

Věková struktura strážníků ke konci roku 2020

20-30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

2

2

1

2

 

Za rok 2020 bylo strážníky zaznamenáno celkem 799 událostí, to je o 4 % zjištěných události méně než v roce 2019. Celkový objem zjištěných událostí tvoří 85,48 % přestupků v dopravě, 14,14 % ostatních přestupků a 0,38 % podezření ze spáchání trestného činu (viz graf).

MP1

Největší procento událostí bylo tradičně zaznamenáváno v centru města a přilehlém okolí. Na náměstí Jana Zajíce a dále v ulicích Opavská, Husova, Budišovská a Oderská bylo strážníky zjištěno celkem 441 událostí, což představuje 55 % celkového objemu zjištěných událostí ve městě a místních částech. V následujících přehledových grafech je uveden počet zjištěných událostí v jednotlivých lokalitách ve městě a místních částech, společně s objemem uložených pokut příkazem na místě. Ve městě Vítkově byla zpracována místa, kde bylo zjištěno nejméně 25 událostí, místa pod touto hranicí jsou zahrnuta v kolonce jiné.

mp2

mp3

Příkazem na místě uložili strážníci v roce 2020 celkem 316 pokut, což je o 69 pokut méně než v roce 2019. Objem uložených pokut se oproti roku 2019 snížil o 8 %, přičemž se jedná o celkovou sumu ve výši 149 800 Kč. Z celkového objemu pokut bylo uloženo 120 800 Kč za přestupky na úseku dopravy (299 pokut) a 29 000 Kč za ostatní přestupky (17 pokut).

mp4

Pokut příkazem na místě nezaplacených bylo uloženo celkem 32 (10 %), přičemž se jednalo o částku 39 200 Kč. Z této částky bylo v roce 2020 dlužníky uhrazeno 24 pokut v celkové výši 13 200 Kč (34 %), 8 pokut ve výši 26 000 Kč (66 %) je od dlužníků v současné době vymáhána. Zjevný nepoměr objemu a počtu dosud neuhrazených pokut je zapříčiněn skutečností, že dosud nejsou uhrazeny dvě pokuty à 10 000 Kč, které byly uloženy v nouzovém stavu za opakované porušení krizových opatření, přijatých proti šíření nemoci SARS Cov-2 v roce 2020. I přes tuto skutečnost má počet pokut na místě nezaplacených stále snižující tendenci, což lze zdůvodnit tím, že ukládané pokuty příkazem na místě lze u MP Vítkov uhradit na služebně i v terénu prostřednictvím platebního terminálu.   

V období březen až květen a dále říjen až prosinec roku 2020, tedy v době, kdy na území ČR platil nouzový stav z důvodu prokázaného výskytu nemoci SARS CoV-2, se strážníci ve větší míře zaměřovali na kontrolu dodržování mimořádných opatření, vyhlášených Vládou a Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Během těchto kontrol zjistili a upozornili celkem 201 občanů na porušení povinnosti pohybu na veřejnosti bez ochrany dýchacích cest, 235 občanů bylo zjištěno, upozorněno a vykázáno z veřejného místa z důvodu omezení pohybu nebo stanoveného počtu přítomných osob na jednom místě. Celkem 51 občanům byla poskytnuta nebo vyměněna ochranná rouška. U drtivé většiny zjištěných pochybení nebo opomenutí mimořádných opatření, postačila domluva a upozornění občané příkazů strážníků na místě uposlechli a podřídili se pokynům. Ve 13 případech, kdy občané opakovaně nestrpěli omezení, která vyplývaly z krizových opatření stanovených v době nouzového stavu, bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu. Ve třech případech bylo v uvedeném období rozhodnuto o uložení pokuty příkazem na místě v celkové výši 22 500 Kč za přestupky ve smyslu porušení krizového zákona (2x 10 000 Kč, 1x 2 500 Kč).

V oblasti prevence kriminality a jiných nežádoucích jevů věnuje Městská policie Vítkov svou pozornost především školním dětem, avšak v roce 2020 nemohla být z důvodu přijatých krizových opatření v souvislosti nemocí SARS CoV-2 na území České republiky uskutečněna žádná beseda ve školských zařízeních. Jediná akce, na které se strážníci MP Vítkov v roce 2020 podíleli v rámci prezentace činnosti Městské policie Vítkov a předvedení technických prostředků, které jsou při výkonu služby používány, byla „Rozlučka s létem“, uskutečněná na konci prázdnin v místní části Klokočov.  Mezi aktivity v oblasti prevence kriminality patří rovněž značení jízdních kol tzv. syntetickou DNA a evidence takto označených kol v lokální databázi MP Vítkov a v národním registru. Tuto činnost, kterou strážníci provádějí zcela zdarma, však v roce 2020 MP Vítkov především z důvodu nepříznivé epidemiologické situaci a rovněž i z kapacitních důvodů neprováděla. V roce 2020 tak měla MP Vítkov v evidenci stejný počet jízdních kol jako v roce 2019, celkem tedy 228 zaregistrovaných jízdních kol v celkové hodnotě 3 183 939 Kč.

Mezi preventivní činnosti, prováděné strážníky i během roku 2020, se řadily namátkové kontroly, zaměřené rovněž i na dodržování ustanovení zákona č.65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno ani v jednom případě porušení zákazu kouření na zákonem určených místech, ani podávání nebo umožnění požívání alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let.

Městská policie Vítkov disponuje dvěma strážníky, kteří jsou speciálně vycvičeni k odchytu volně se pohybujících a synantropních zvířat a k provozování útulku pro opuštěná zvířata. V roce 2020 bylo v jejich součinnosti odchyceno nebo nalezeno celkem 29 zvířat. Z tohoto počtu je 24 psů, což je o 5 psů více než v roce 2019. Všichni psi se vrátili zpět ke svým majitelům a některé psy se podařilo umístit u náhradního majitele. V současné není v záchytných kotcích MP Vítkov umístěn žádný pes. Kontrola volného pobíhání psů na místech, která pro volný pohyb psů nejsou určena, patří k běžným činnostem strážníků a společně s touto činností je kontrolováno také znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy. V roce 2020 strážníci řešili celkem 27 přestupků nezajištění psa proti úniku a umožnění jeho volného pobíhání na veřejnosti. Oproti roku 2019 došlo k nárůstu takových přestupků o 17 %. V souvislosti s přestupky nezajištění psa proti jeho samostatnému pohybu, bylo v  roce 2020 rovněž zjištěno 11 přestupků ve smyslu porušení povinnosti majitelů psů mít psa označeného čipem nebo zřetelně čitelným tetováním, což je povinnost platná od 01.01.2020.

K běžným činnostem patřila i v roce 2020 spolupráce s jednotlivými odbory MěÚ Vítkov. Strážníci spolupracují zejména s odborem sociálních věcí, odborem správních činností a obecního živnostenského úřadu, oddělením dopravy a odborem výstavby, územního plánování a životního prostředí. Městská policie ve Vítkově rovněž úzce spolupracovala s obvodním oddělením Policie ČR ve Vítkově, a to zejména při zajišťování veřejného pořádku v rámci města a místních částí.

V období březen až listopad roku 2020 využívali strážníci zařízení pro měření rychlosti vozidel ProLaser III s dokumentačním příslušenstvím. Měření rychlosti vozidel a ukládání pokut za překročení rychlosti vozidel umožňuje strážníkům zákon o provozu na pozemních komunikacích. Městská policie tuto činnost vykonává výhradně na místech schválených Policií ČR. Souhrnný počet hodin měření v jednotlivých měsících roku 2020 nepřekročil 10 hodin pracovní činnosti strážníků a celková doba při této činnosti za necelých 8 měsíců roku 2020, kdy byl radar používán, činila 71,5 hodin. V roce 2020 bylo strážníky zaznamenáno o 38% méně přestupků překročení rychlosti oproti roku 2019 a rovněž objem uložených pokut se snížil o 33%. Statistika měření rychlosti a složení řidičů, kteří se provinili rychlou jízdou, je uvedena na konci této zprávy.

Městská policie Vítkov v souladu s občanským zákoníkem spravuje agendu ztrát a nálezů, přičemž nálezy přebírá, uchovává a vydává zpět jejich majitelům nebo jiným orgánům, které jsou příslušné k převzetí věcí, nalezených v katastrálním území města Vítkova. Nalezené věci jsou řádně evidovány a průběžně umísťovány na úřední desce MěÚ Vítkov a vyhlašovány městským rozhlasovým systémem. Aktuální seznam ztrát a nálezů je rovněž zveřejňován na informační tabuli MP Vítkov a dále na webových stránkách MP Vítkov. V roce 2020 evidovali strážníci celkem 73 nalezených věcí, což je o 44 méně než v roce 2019. Ve 40 případech (54,8 %) byly nalezené věci vráceny zpět svým majitelům. O 26 nalezených věci (35,6 %) se jejich majitelé dosud nepřihlásili a jiným orgánům bylo předáno celkem 7 nalezených věcí (9,6 %).

V září roku 2020 se vedoucí strážník MP Vítkov zúčastnil odloženého 6. ročníku celostátního setkání zástupců městských a obecních policií v Brně, kde se diskutovalo s představiteli Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a Policejního prezidia ČR o důležitých tématech, která se týkají především strážníků. Mezi hlavní témata této konference patřila diskuze k novele zákona o obecní policii, nacionalismu v řadách policie, kyberbezpečnosti nebo o nezranitelnějších účastnících silničního provozu. 

V rámci posílení bezpečnosti občanů byl pro Městskou policie Vítkov v roce 2020 modernizován kamerový systém, který byl doplněn o dvě digitální kamery v okolí azylové ubytovny a jednu digitální kameru, snímající podloubí před sídlem SBF Vítkov.

Dva asistenti prevence kriminality (APK), kteří působí pod hlavičkou MP Vítkov, se rovněž v roce 2020 spolupodíleli na prevenci kriminality. I přes pandemickou situaci a různá omezení prováděli APK  v roce 2020 dohled nad dodržováním čistoty veřejného prostranství, dohlíželi u přechodu pro chodce v době, kdy mohly děti chodit do škol, zajišťovali sběr použitých injekčních stříkaček, kontrolovali dětská hřiště, hlásili drobné závady na dopravním značení nebo místních komunikacích, pomáhali občanům v problémových lokalitách s vyřizováním žádostí např. u SBF Vítkov, kontrolovali vnitřní prostory i okolí marketů, zajišťovali sběr použitého infekčního materiálu nebo díky své dobré znalosti v tzv. vyloučených lokalitách uměli předcházet možným sousedským sporům. Jako konkrétní příklad jejich dobré praxe lze zmínit, že v uplynulém nelehkém období různých koronavirových opatření, roznášeli nebo vylepovali informativní letáky o přenosu onemocnění SARS CoV-2 v bytových domech na území města Vítkov a roznášeli dezinfekční prostředky a hygienický materiál zejména starším občanům ve Vítkově. Při své činnosti jsou APK řízeni strážníkem v roli mentora, se kterým úzce spolupracují. Kromě plnění úkolů podle rozpisu mentora v pracovní době se v uplynulém roce v době svého volna nezištně zapojili společně se svými rodinami do domácí výrobě roušek, které poté darovali potřebným. Jednou z důležitých pracovních činností v roce 2020, ve které se během stále probíhající pandemické krize APK osvědčili, byl i dohled na dodržování nařízených krizových opatření v obou budovách MěÚ Vítkov v době úředních hodin pro veřejnost. V roce 2020 dva APK zjistili 1 případ záškoláctví, posbírali 81 použitých injekčních stříkaček, ve 43 případech úzce spolupracovali s MP Vítkov a Policií ČR, ve 14 případech upozornili na různé závady na komunikacích. APK dále úzce spolupracovali s MěÚ Vítkov, NZDM Tunnel Vítkov, Renarkon o.p.s., SBF Vítkov a TS Vítkov.

 

Zprávu o činnosti MP Vítkov v roce 2020 uzavírají statistické údaje v přehledných tabulkách a grafech.

výkaznictví MP vítkov   a srovnání s předešlým obdobím

2020

2019

Skutků celkem

799

834

Přestupky celkem

113

97

Přestupky proti pořádku ve st. správě a proti pořádku v úz. samosprávě  

3

11

Přestupky proti veřejnému pořádku

neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci

znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci

porušení nočního klidu

vzbuzení veřejného pohoršení

znečištění veřejného prostranství nebo veřejně přístupného objektu             

neoprávněný zábor veřejného prostranství

17

3

0

4

0

3

7

16

0

1

3

1

3

8

Přestupky založení skládky nebo odložení odpadu mimo vyhrazená místa

4

14

Přestupky proti občanskému soužití

10

8

Přestupky proti majetku

21

24

Ostatní přestupky

58

24

Podezření ze spáchání trestného činu

3

9

Dopravní přestupky celkem

683

728

B1 zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech

3

1

B2 zákaz vjezdu všech vozidel

1

1

B11 zákaz vjezdu všech motorových vozidel

20

24

B28 zákaz zastavení

132

87

B29 zákaz stání

38

47

C3a) přikázaný směr jízdy zde vpravo

0

3

P6 stůj, dej přednost v jízdě

1

0

stání na chodníku

13

20

stání na silniční vegetaci

15

14

stání na vyhrazeném parkovišti

38

43

překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci (o < 20 km.h-1)

122

196

překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci (o > 20 km.h-1)

8

13

dopravní přestupky cyklistů

1

0

dopravní nehoda

4

2

ostatní přestupky v dopravě

287

277

počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu

0

2

přestupky zahrnuté do bodového systému 

142

237

Pokuty uložené příkazem na místě celkem

316

385

Objem uložených pokut

149 800 Kč

162 900 Kč

Přijatá oznámení

231

243

Zápis o podání vysvětlení

7

11

Úřední záznam ve věci různých zjištění

115

228

Asistence při otevírání bytu nebo jiného uzavřeného prostoru

0

1

Vrácení věci

40

53

Použití donucovacích prostředků 

5

1

Porušení vyhlášky o konzumaci alkoholu v zakázaných lokalitách

2

2

Umístění osob pod vlivem alkoholu na PZS v Opavě k vystřízlivění

10

6

Předvedení osob

obvodní oddělení policie ČR Vítkov

MěÚ Vítkov

         2

2

0

6

0

6

Předání k projednání jinému orgánu než MP Vítkov     

Odbor správních činností a obecního živnostenského úřadu MěÚ Vítkov  

Obvodní oddělení Policie ČR Vítkov

Oddělení dopravy MěÚ Vítkov

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí MěÚ Vítkov                    

Silničně správní orgán MěÚ Vítkov

Krajská veterinární správa Ostrava

Krajská hygienická stanice Ostrava

211

41

3

134

19

0

10

4

174

21

19

114

18

2

0

0

Volné pobíhání psů na veřejném prostranství

odchyceno, nalezeno a umístěno v záchytných kotcích MP Vítkov

27

24

23

19

Odchycení nebo nalezení jiných zvířat

(3x kočka, 1x vodní pták, 1x had)

5

3

 

 

mp5

                 

 

Události zachycené městským kamerovým dohlížecím systémem v roce 2020

(způsob vyřízení zjištěných událostí)

Způsob

vyřízení
Dopravní přestupky

Ostatní

přestupky

Volné

pobíhání psů
Trestné činy

Bezručova

1 (1)

-

-

-

Budišovská

25 (6)

1 (0)

-

-

Husova

14 (7)

-

-

-

nám. Jana Zajíce

13 (15)

-

0 (1)

-

Oderská

15 (21)

-

-

-

Opavská

67 (61)

1 (0)

-

-

Pivovarská

1 (3)

0 (1)

-

-

Školní

10 (11)

-

-

-

Švermova

20 (8)

-

-

-

Těchanovická

5 (6)

-

-

-

Wolkerova

2 (2)

-

-

-

Celkem

173 (141)

2 (1)

0 (1)

0 (0)

 

Události zachycené městským kamerovým dohlížecím systémem v roce 2020

(způsob vyřízení zjištěných událostí)

Způsob

vyřízení

Dopravní přestupky

Ostatní

přestupky

Volné

pobíhání psů

Trestné činy

Domluva

14

-

-

-

Oddělení dopravy

128

-

-

-

Odbor správních činností a obecního živnostenského úřadu

-

2

-

-

Předáno Policii ČR

-

-

-

-

V řešení

-

-

-

-

Pokuta příkazem na místě

31 (10 000 Kč)

-

-

-

 

Počty poskytnutých videozáznamů

z městského kamerového dohlížecího systému v roce 2020

(v závorce srovnání s rokem 2019)

Pro potřeby

správního orgánu MěÚ Vítkov

Pro potřeby

Policie ČR

130 (90)

34 (21)

 

Výsledky z měření rychlosti radarem ProLaser III v roce 2020 (březen, květen-listopad – 8 měsíců měření)

(v závorce srovnání s rokem  2019, březen-listopad – 9 měsíců měření)

Místo

(limit rychlosti)

Počet překročení nejvyšší povolené rychlosti

Celková doba měření

(v hodinách) 

Celková výše uložených a vybraných pokut

příkazem na místě

Vítkov, Komenského (50)

14 (12)

11 (10)

6 500 Kč (7 000 Kč)

Vítkov, Opavská (50)

5 (52)

3 (11)

1 500 Kč (21 000 Kč)

Vítkov, Budišovská (50)

35 (41)

16,5 (13)

21 600 Kč (17 500 Kč)

Vítkov, Husova (40)

22 (24)

11,5 (11,5)

11 000 Kč (13 000 Kč)

Vítkov, Dělnická (50)

2 (0)

7 (0)

1 000 Kč (000 Kč)

Vítkov, část Klokočov (50)

0 (17)

3,5 (14,5)

0 Kč (0 000 Kč)

Vítkov, část Nové Těchanovice (50)

5 (3)

2,5 (30)

1 500 Kč (1 500 Kč)

Vítkov, část Zálužné (40, 50)

47 (60)

16,5 (20,5)

25 700 Kč (34 000 Kč)

Celkem

130 (209)

71,5 (83,5)

68 800 Kč (102 500 Kč)

 

 

 

mp6

mp7

mp8


Vytvořeno: 10. 2. 2021
Poslední aktualizace: 10. 2. 2021 16:21