Obsah

Městský kamerový a dohlížecí systém

Monitorovací a záznamové pracoviště

Od roku 2006 má město Vítkov k dispozici městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) včetně záznamového zařízení na zpracování záznamů z nepřetržitého monitorování dotčených oblastí. První etapa MKDS byla zprovozněna v prosinci 2006 v počtu 2 kamer. Druhá etapa rozšíření MKDS byla realizována na konci roku 2008, kdy do stávajícího systému přibyly další 3 kamery. MKDS byl vybudován za použití dotací ze státního rozpočtu jako prioritní projekt z hlediska situační prevence v rámci Programu prevence kriminality. Základní charakteristikou využití MKDS je jeho preventivní funkce, spočívající v dohlížení na veřejný pořádek, k předcházení pouliční trestné a přestupkové činnosti a v konečném důsledku i ke zvýšení pocitu bezpečí občanů. Systém je obsluhován strážníky MP Vítkov a monitorovací zařízení je rovněž umístěno na obvodním oddělení Policie ČR ve Vítkově.

 

Propojení MKDS s varovným a informačním systémem města Vítkova

Součástí schválených projektů Města Vítkova v rámci Programu prevence kriminality pro rok 2008, je i projekt propojení městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) a varovného a informačního systému (VIS) Města Vítkova.

Pult k ovládání VIS

Systém pro ovládání koncových prvků informování, varování a vyrozumění, který byl na služebně MP Vítkov instalován na konci roku 2008, umožňuje ovládání koncových prvků VIS - jednotlivých přijímačů akustických hlásičů v kombinaci s předřazenými kamerami MKDS. V základním rozčlenění se systém skládá z podružného vysílacího pracoviště, modulu pro výběr lokality, záznamové jednotky GSM vstupu, mikrofonní a mixážní jednotky.

Základní charakteristikou využívání tohoto systému je skutečnost, že významně zvyšuje účinnost MKDS a umožňuje obsluze okamžitě reagovat na vzniklou situaci formou verbálního hlášení přímo ve vybrané lokalitě. Touto rychlou reakcí se zamezí pokračování negativního jednání už v samém počátku, popřípadě průběžně sdělované informace mohou organizačně napomáhat řešit vzniklou situaci namísto nebo do příchodu hlídky Městské policie, příslušníků zásahové jednotky HZS nebo záchranné zdravotní služby. To vše v zájmu ochrany obyvatelstva a vytvoření podmínek pro snížení lokální kriminality a závadných činností.

Kamerový bod č. 1 na budově č.p. 134:

Kamerový bod č. 1monitoruje nepřetržitě náměstí Jana Zajíce s dosahem na komunikace Husova, Opavská, Oderská a Budišovská. Z hlediska kriminogenních faktorů jsou důvody pro sledování této oblasti zřejmé, náměstí je nejvíce frekventovanou částí města s velkou kumulací osob a silniční dopravy. Nachází se zde největší procento obchodních provozoven, restaurací, zařízení nabízejících služby občanům, budovy městského úřadu, Základní školy a objekt Komerční banky včetně bankomatu, v dohledu jsou dále dva hotely. Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst a velkému dopravnímu zatížení zde dochází ve značné míře k častým problémům z hlediska dodržování bezpečnosti silničního provozu a zákona o provozu na pozemních komunikacích.


Kamerový bod č. 2 na budově č.p. 944:

Kamerový bod č. 2monitoruje nepřetržitě autobusového nádraží a má dosah na ulici Opavská, sídliště Selská včetně dvou velkých parkovišť. V blízkosti samotného autobusového nádraží se nachází několik restauračních zařízení a market. V uvedené oblasti dochází k páchání zejména majetkové trestné činnosti a také ve větší míře ke sprejerství a vandalství. Z oblasti přestupkové činnosti pak k narušování veřejného pořádku rušením nočního klidu a konzumací alkoholu osobami mladšími 18-ti let, apod. Z hlediska dopravní situace je uvedená oblast zatížena zejména autobusovou dopravou a v jejím důsledku i větší kumulaci osob, využívající tuto dopravu a rovněž osobní dopravou v návaznosti na komunikaci II/462 a umístění marketu.


Kamerový bod č. 3 na budově novogotického kostela:

Kamerový bod č. 3monitoruje celý areál městského hřbitova, podstatnou část zahrádkářské kolonie s dosahem na ulice Bezručova, Lidická a Skřivánčí pole. Ze strategického hlediska je umístění monitorovacího místa na věži kostela vnímáno jako jedno z nejvýhodnějších, jelikož mimo monitorovanou oblast v nejbližším okolí je možno obsáhnout i značnou část území města ve větší vzdálenosti. Z hlediska kriminogenních faktorů jsou důvody pro sledování této oblasti zřejmé, jelikož městský hřbitov, jeho okolí a rovněž zahrádkářská kolonie patří do oblastí s velkou frekvencí osob. Dále se zde nachází areál Centrum Vítkov, kde se schází značná část mládeže, jelikož v budově tohoto zařízení se provozují různé zájmové kroužky a v okolí budovy se nachází odpočinková oblast s houpačkami a lavičkami. V letních měsících zde dochází taktéž k velkému pohybu osob v souvislosti s návštěvou koupaliště, které se v této oblasti rovněž nachází. Z hlediska páchání trestné a přestupkové činnosti zde dochází ve větší míře k majetkové trestné činnosti, ke sprejerství, dále k narušování veřejného pořádku, občanského soužití a ke krádežím výpěstků majitelům zahrádek. Ve zrekonstruovaném okolí kostela se schází mládež, která se dopouští vandalismu.


Kamerový bod č.4 na budově č.p. 653:

Kamerový bod č. 4monitoruje značnou část sportovního areálu, kde se nachází hřiště s umělým povrchem, plocha bývalého kluziště, na kterém jsou instalovány prvky pro využití in-line bruslaři (skatepark), areál minigolfu s dosahem na okolí tribuny místního fotbalového stadionu, část ulice Husova s občanskou zástavbou, část sídliště Komenského včetně garáží a okolí benzinové čerpací stanice. V dosahu kamerového bodu se nacházejí rovněž dvě restaurační zařízení a městský park. Ve sportovnmí areálu se rovněž pořádají velké kulturně-společenské akce, s pohybem značného množství osob. Na monitorování tohoto prostranství má tudíž město Vítkov velký zájem. V uvedené oblasti dochází k páchání zejména majetkové trestné činnosti, také ve větší míře vandalství a sprejerství. Z hlediska přestupkových jednání se jedná o narušování veřejného pořádku, rušení nočního klidu, apod. Z hlediska dopravní situace nepatří uvedená oblast mezi velmi zatížené.


Kamerový bod č.5 na budově č.p. 215:

Kamerový bod č. 5monitoruje prostor v okolí křižovatky komunikací Oderská a Švermova s dosahem směrem k náměstí Jana Zajíce, dále na komunikace Vodní, Hřbitovní a Oderská směrem k výjezdu z města. Jedná se o jednu z nejvíce frekventovaných částí města s velkou kumulací osob i silniční dopravy. Nachází se zde značné procento obchodních provozoven, restaurace, zařízení nabízejících služby občanům, budova ČS Spořitelny s bankomatem, hotel SŠ Vítkov - Podhradí a památník osvobození, v dohledu je bankomat Komerční banky. Uvedenou oblastí prochází komunikace II/462, která je hlavní dopravní osou s velkým zatížením osobní i nákladní dopravy. Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst a velkému dopravnímu zatížení zde dochází ve značné míře i k častým problémům z hlediska dodržování bezpečnosti silničního provozu a zákona o provozu na pozemních komunikacích. V uvedené lokalitě dochází rovněž zejména k majetkové trestné činnosti, k loupežím, sprejerství, vandalizmu a dále k narušování veřejného pořádku, rušení nočního klidu a většímu výskytu nepřizpůsobivých a problémových skupin občanů, páchající tuto kriminalitu.

Monitorováním všech uvedených lokalit chce město Vítkov předcházet páchání trestné a přestupkové činnosti jako je pouliční kriminalita (kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, druhotných surovin, loupeže, sprejerství, apod.), narušování veřejného pořádku, rušení nočního klidu a vandalismu.