Obsah

Kdy se obrátit na Městskou policii

Typ: Městská policie
Kdy se obrátit na Městskou policii 1 Řízením Městské policie Vítkov je usnesením Zastupitelstva města pověřen místostarosta, který rovněž jménem města jedná v pracovněprávních vztazích strážníků. Jeden strážník je pověřen Radou města plněním některých úkolů při řízení Městské policie Vítkov.

Městská policie Vítkov při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii či dalších zákonů zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

 • se podílí v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení

 • se podílí na prevenci kriminality v obci

 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci

 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

 

Při plnění svých úkolů obecní policie spolupracuje s Policií České republiky.

KAŽDÝ MÁ PRÁVO OBRACET SE NA STRÁŽNÍKA OBECNÍ POLICIE SE ŽÁDOSTÍ O POMOC A STRÁŽNÍCI JSOU POVINNI V ROZSAHU SVÝCH ÚKOLŮ POŽADOVANOU POMOC POSKYTNOUT.

Na základě veřejnoprávní smlouvy mezi příslušnými obcemi může obecní policie vykonávat svoji pravomoc i na území jiných obcí, které vlastní obecní policie nezřídily. Obec, která obecní policii nezřídila, vydá strážníkovi písemné zmocnění, kterým prokazuje oprávněnost výkonu pravomoci na jejím území. Město Vítkov má v současné době uzavřenou jednu veřejnoprávní smlouvu s obcí Čermná ve Slezsku, jejímž předmětem je zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat strážníky MP Vítkov.

 

Strážníci jsou při plnění úkolů obecní policie oprávněni:

 • požadovat vysvětlení

 • vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů

 • požadovat prokázání totožnosti

 • požádat každého o věcnou a osobní pomoc ke splnění konkrétního úkolu

 • předvést osobu

 • odebrat zbraň

 • zakázat vstup na určená místa

 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor

 • odejmout věc

 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

 • vstoupit do živnostenských provozoven

 • použít donucovací prostředky, psa nebo služební zbraň

 • zpracovávat osobní údaje, potřebné k plnění úkolu

 • pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných

 • zastavovat vozidla na pozemních komunikacích ve vymezených případech

 • pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích

 • měřit rychlost vozidel na pozemních komunikacích

 • vyzvat řidiče k podrobení se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou

 • rozhodnout o odstranění vozidla, které tvoří překážku v provozu na pozemní komunikaci

 

V případě, že se potřebujete na strážníky MP Vítkov obrátit s jakoukoli žádostí o pomoc, kterou jsou strážníci povinni poskytnou v rozsahu svých úkolů, můžete tak učinit osobně, telefonicky nebo e-mailem na Městské policii Vítkov (nám. Jana Zajíce č.p.7, tel. č. 556 312 277 a 603 262 069, e-mail: mestska.policie@vitkov.info).

Při osobním jednání je zapotřebí předložit jakýkoliv průkaz totožnosti (nejlépe občanský průkaz). Oznámení nebo žádosti o pomoc však lze provést v některých případech i anonymně telefonicky. K oznámení v uvedené věci není zapotřebí vyplňovat žádný formulář a nehradí se žádné poplatky.

Veškeré podněty a žádosti o pomoc jsou řešeny v rámci možností bezodkladně, hlídka MP na místě zjistí skutečný stav věci a provede nezbytná opatření k odvrácení závadového jednání. Věc se řeší na místě nebo po zadokumentování postoupením příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

 

Při řešení vzniklých situací se postupuje zejména podle následujících právních předpisů:

 • Zákon č. 553/1991 o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Zákon č.246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

 • Listina základních práv a svobod vyhlášena usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výroby, alkoholem a jinými návykovými látkami

 • Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

 • Právní předpisy Města Vítkova


Vytvořeno: 5. 4. 2018
Poslední aktualizace: 2. 6. 2022 12:54
Autor: Městská policie