Obsah

19.07.2019

Ortopedická ambulance Vítkov

Ortopedická ambulance ve Vítkově bude mimo provoz ve dnech 23. - 25. 7. 2019. Aktuální informace k dispozici na www.ortopedieopava.cz www.ortopedievitkov.cz

Detail

18.07.2019

Pojízdná čistírna peří ve Vítkově

Do našeho města přijede pojízdná čistírna peří, která také vyrábí prošívané deky a polštáře. Firma Štaubert dodává vlastní sypkovinu a vše se dělá na počkání. Provozní doba je od 8h do 18h. Od pondělí do středy 22. - 24. července. Umístění provozovny je na trávnaté ploše nad Základní školou Opavská ve Vítkově.

Detail

17.07.2019

CONROP Vítkov - nabídka práce

CONROP Vítkov přijímá zaměstnance na obsluhu tavících strojů s nástupním bonusem 10 tisíc Kč. Bližší informace na personálním úseku, tel. 734 644 261, nebo e-mail: prace@conrop.com

Detail

02.07.2019

O2 - rychlý internet ve Vítkově

O2 - rychlý internet ve Vítkově

Detail

Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky

 

I.

Základní ustanovení

 

Město Vítkov vydává Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky jako vnitřní předpis, upravující přístupová a vysílací práva a povinnosti pro potřeby vysílání Městského úřadu ve Vítkově a pro komerční vysílání městským rozhlasem a podmínek pro zapůjčování přenosné ozvučovací techniky.

 

II.

Vysílací stanoviště městského rozhlasu

 

Vysílacím stanovištěm je budova Městského úřadu ve Vítkově.

Vysílá se zpravidla dvakrát denně v pracovní dny.

Odchylky schvaluje tajemnice MěÚ Vítkov na základě písemné žádosti (např. vysílání v mimopracovní dny a svátky či četnost vysílání).

 

III.

Přístupová práva k městskému rozhlasu

 

 1. Rozhlas smí používat bez předchozího schválení vysílaných zpráv starosta, místostarosta, tajemnice MěÚ, vedoucí odboru vnitřní správy a tajemník bezpečnostní rady a krizového štábu za podmínek stanovených v čl. IV., odst. 2.  
 2. Vyhlašování zpráv dle odst. IV. a V.  je zajišťováno prostřednictvím pracovníků oddělení kultury.

 

 

IV.

Vysílání zpráv městského úřadu městským rozhlasem

 

 1. Příspěvky navržené k odvysílání městským rozhlasem podávají zaměstnanci městského úřadu tajemnici MěÚ v písemné podobě z důvodu obsahu i času vysílání na předepsaném formuláři (viz příloha č. 1).
 2. Příspěvek bude odvysílán až po schválení tajemnicí MěÚ Vítkov – v případě její nepřítomnosti rozhodují o odvysílání zprávy:
 • vedoucí odboru vnitřní správy,
 • starosta města – jedná-li se o samostatnou působnost,
 • místostarosta města – jedná-li se o samostatnou působnost.

Schválené příspěvky v tištěné podobě předávají zaměstnanci Městského úřadu Vítkov

pracovníku oddělení kultury osobně (kancelář č. 312 nebo informační centrum). Zároveň zašlou vyplněný formulář v elektronické podobě pracovníku oddělení kultury, kterému žádost předali.

 1. Výjimku tvoří vysílání zpráv, které vedou k odvrácení živelných katastrof, ohrožení života občanů města a krizových situací. 
 2. Veškeré zprávy uvedené v odstavci IV. – vysílání zpráv městského úřadu – nepodléhají zpoplatnění.  
 3. Evidenci schválených odvysílaných zpráv vede pracovník oddělení kultury. Zprávy jsou zároveň zveřejňovány na webových stránkách města.

 

 

V.

Komerční vysílání městským rozhlasem

 

 1. Příspěvky navržené k odvysílání městským rozhlasem podávají zájemci prostřednictvím oddělení kultury v písemné podobě na předepsaném formuláři (příloha č. 2). Formulář doručí na adresu Město Vítkov, oddělení kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov osobně nebo prostřednictvím doručovací služby nebo elektronickou poštou na adresu icvitkov@vitkov.info.

Město Vítkov si vymiňuje možnost zásahu do vysílané zprávy po dohodě se žadatelem.

V případě, že nedojde ke shodě, zpráva nebude odvysílána.

 

Příspěvek bude odvysílán až po schválení tajemnicí MěÚ Vítkov – v případě její

nepřítomnosti rozhodují o odvysílání zprávy:

 • starosta,

 • místostarosta města,

 • vedoucí odboru vnitřní správy,

 • vedoucí oddělení kultury.

 1. Příspěvek musí obsahovat:

 • jméno žadatele nebo název a IČ firmy

 • bydliště žadatele nebo adresu firmy

 • telefonní kontakt

 • podpis žadatele nebo osoby oprávněné jednat za firmu

 • název akce; datum, čas a místo konání; nabídku (např. stručnou charakteristiku akce, nabídku sortimentu apod.)

 1. Nevysílají se zprávy s pobuřujícím a nevhodným textem, soukromé zprávy a sdělení, gratulace a poděkování, zprávy obsahující osobní údaje.

 2. Zprávy se vyhlašují pouze v pracovní dny.

 3. Evidenci odvysílaných zpráv vede pracovník oddělení kultury.

 4. Poplatky

do 1 minuty = 100 Kč + DPH

1 – 2 minuty = 400 Kč + DPH

       Poplatek se uhradí před odvysíláním do pokladny MěÚ nebo převodem na účet města. Zpráva

bude odvysílaná až v okamžiku připsání částky na účet města (výpis z účtu příjemce).

 

Od poplatku jsou osvobozena hlášení v rozsahu čtyři hlášení jedné zprávy:

 • Správců sítí a komunikací, která mají informativní charakter pro občany města (uzávěry, poruchy, odstávky, přerušení dodávek apod.).

 • Zdravotnických zařízení na území města (změna ordinačních hodin, nenadálé uzavření ordinací, zdravotnických zařízení nebo lékáren).

 • Nabídky kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných na území města a v jeho místních částech (koncerty, plesy, přednášky, školní akce určené pro veřejnost, sportovní turnaje apod.). V odůvodněných případech o výjimkách rozhoduje starosta, místostarosta nebo tajemnice.

 

VI.

Přenosná ozvučovací technika

 

 1. Organizace zřízené nebo založené Městem Vítkovem, školy, spolky, zájmová sdružení a církve se sídlem na území města Vítkova mohou na základě písemné žádosti používat přenosnou ozvučovací techniku nejdéle však po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních dnů za poplatek 100 Kč + DPH/den.
 2. V žádosti bude uvedeno:
 • název a IČ žadatele

 • adresa

 • telefonní kontakt

 • podpis osoby oprávněné jednat za žadatele

 • název akce, datum, čas a místo konání

 1. Za případnou ztrátu, zcizení nebo poškození je plně zodpovědný výpůjčitel. O zapůjčení přenosné ozvučovací techniky bude sepsán předávací protokol.
 2. Evidenci o zapůjčení přenosné ozvučovací techniky vede pracovník oddělení kultury.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Zrušují se „Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky“ č. 11/2003 ze dne 24. 6. 2003 a „Dodatek č. 1 Pravidel pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky“ č. 18/2009 z 15. 12. 2009.
 2. Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky schválila rada města svým usnesením číslo 958/26 dne 10. ledna 2012.
 3. Pravidla nabývají účinnosti dnem 1. února 2012.

 

Ve Vítkově dne 16. ledna 2012

 

Ing. Pavel Smolka                                                                  Zdeněk Hegar

starosta města                                                                      místostarosta města

 

Hlášení městským rozhlasem - podání hlášení

Hlášení městským rozhlasem je upraveno „Pravidly pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky

Odesláním formuláře souhlasíte s pravidly.