Obsah

25.01.2022

Kino Panorama Vítkov 1

Kino Panorama Vítkov

Na neděli 30.1. připravujeme od 10:00 animovanou komedii „Moje krásná příšerka“ za 120 Kč. Těšíme se na vaši návštěvu.

Detail

25.01.2022

Kino Panorama Vítkov 1

Kino Panorama Vítkov

Ve čtvrtek 27.1. uvedeme od 16:30 hodin českou romantickou komedii „Šťastný nový rok 2: Dobro došli“. Vstupné 60 Kč.

Detail

24.01.2022

Odstávka vody ve Vítkově dne 25. 1. 2022 1

Odstávka vody ve Vítkově dne 25. 1. 2022

Informujeme spoluobčany, že v úterý 25. ledna bude přerušena dodávka pitné vody a to od 8.00 do 15.00 hod. Jedná se o ulici Spojovací a Mladých č. popisné 800 a 808 ve Vítkově.

Detail

24.01.2022

Výprodej použitého textilu KD Vítkov 1

Výprodej použitého textilu KD Vítkov

V úterý 25. a ve středu 26. ledna, vás zveme od 8.00 do 17.00 hod. do kulturního domu ve Vítkově na výprodej použitého textilu.

Detail

21.01.2022

MP Vítkov .- nalezen svazek klíčů 1

MP Vítkov - nalezen svazek klíčů

Dne 20. 1. 2022 byl na ulici Husova v areálu TJ ve Vítkově nalezen svazek klíčů. Bližší informace podá Městská policie Vítkov.

Detail

11.01.2022

Pomoc při růstu cen energií 1

Pomoc při růstu cen energií

Vážení občané, Občanská poradna ve Vítkově, v Komenského ulici 169, naproti nákupnímu středisku, vám nabízí pomoc při řešení situace vzniklé nečekaným ukončením činnosti firem dodávajících energie do domácností. Poradna je otevřena každé pondělí a úterý od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.00 do 16.00 h

Detail

Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky

 

I.

Základní ustanovení

Město Vítkov vydává Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky jako vnitřní předpis, upravující přístupová a vysílací práva a povinnosti pro potřeby vysílání Městského úřadu ve Vítkově a pro komerční vysílání městským rozhlasem a podmínek pro zapůjčování přenosné ozvučovací techniky.

 

II.

Vysílací stanoviště městského rozhlasu

 

Vysílacím stanovištěm je budova Městského úřadu ve Vítkově.

Vysílá se zpravidla dvakrát denně v pracovní dny.

Odchylky schvaluje tajemnice MěÚ Vítkov na základě písemné žádosti (např. vysílání v mimopracovní dny a svátky či četnost vysílání).

 

III.

Přístupová práva k městskému rozhlasu

 

 1. Rozhlas smí používat bez předchozího schválení vysílaných zpráv starosta, místostarosta, tajemnice MěÚ, vedoucí odboru vnitřní správy a tajemník bezpečnostní rady a krizového štábu za podmínek stanovených v čl. IV., odst. 3.  

 2. Vyhlašování zpráv dle odst. IV. a V.  je zajišťováno prostřednictvím pracovníků oddělení kultury.

 

 

IV.

Vysílání zpráv městského úřadu městským rozhlasem

 1. Příspěvky navržené k odvysílání městským rozhlasem podávají zaměstnanci městského úřadu tajemnici MěÚ v písemné podobě z důvodu obsahu i času vysílání na předepsaném formuláři (viz příloha č. 1).

 2. Příspěvek bude odvysílán až po schválení tajemnicí MěÚ Vítkov – v případě její nepřítomnosti rozhodují o odvysílání zprávy:

 • vedoucí odboru vnitřní správy,

 • starosta města,

 • místostarosta města.

Schválené příspěvky v tištěné podobě předávají zaměstnanci Městského úřadu Vítkov

pracovníku oddělení kultury osobně (kancelář č. 312 nebo informační centrum). Zároveň zašlou vyplněný formulář v elektronické podobě pracovníku oddělení kultury, kterému žádost předali.

 1. Výjimku tvoří vysílání zpráv, které vedou k odvrácení živelných katastrof, ohrožení života občanů města a krizových situací. 

 2. Veškeré zprávy uvedené v odstavci IV. – vysílání zpráv městského úřadu – nepodléhají zpoplatnění.  

 3. Evidenci schválených odvysílaných zpráv vede pracovník oddělení kultury. Zprávy jsou zároveň zveřejňovány na webových stránkách města.

 

 

V.

Komerční vysílání městským rozhlasem

 1. Příspěvky navržené k odvysílání městským rozhlasem podávají zájemci prostřednictvím oddělení kultury v písemné podobě na předepsaném formuláři (příloha č. 2). Formulář doručí na adresu Město Vítkov, oddělení kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov osobně nebo prostřednictvím doručovací služby nebo elektronickou poštou na adresu icvitkov@vitkov.info.

Město Vítkov si vymiňuje možnost zásahu do vysílané zprávy po dohodě se žadatelem.

V případě, že nedojde ke shodě, zpráva nebude odvysílána.

 1. Příspěvek musí obsahovat:

 • jméno žadatele nebo název a IČ firmy,

 • bydliště žadatele nebo adresu firmy,

 • telefonní kontakt,

 • podpis žadatele nebo osoby oprávněné jednat za žadatele,

 • název akce; datum, čas a místo konání; nabídku (např. stručnou charakteristiku akce, nabídku sortimentu apod.).

 1. Nevysílají se zprávy s pobuřujícím a nevhodným textem, soukromé zprávy a sdělení, gratulace a poděkování, zprávy obsahující osobní údaje.

 2. Zprávy se vyhlašují pouze v pracovní dny.

 3. Evidenci odvysílaných zpráv vede pracovník oddělení kultury.

 4. Poplatky

 do 350 znaků včetně mezer = 100 Kč + DPH

 351 – 700 znaků včetně mezer = 400 Kč + DPH

 Veškeré číslovky v textu budou vypsány slovy a nebudou používány zkratky.  

 Žadatel uhradí poplatek před odvysíláním do pokladny MěÚ nebo převodem na účet města.   

 Zpráva bude odvysílaná až v okamžiku připsání částky na účet města (výpis z účtu

 příjemce).

Od poplatku jsou osvobozena hlášení v rozsahu čtyř hlášení jedné zprávy, každé v délce hlášení do 700 znaků včetně mezer:

 • Správců sítí a komunikací, která mají informativní charakter pro občany města (uzávěry, poruchy, odstávky, přerušení dodávek apod.).

 • Zdravotnických zařízení na území města (změna ordinačních hodin, nenadálé uzavření ordinací, zdravotnických zařízení nebo lékáren).

Od poplatku jsou osvobozena hlášení v rozsahu čtyř hlášení jedné zprávy, každé v délce hlášení do 350 znaků včetně mezer:

 • Nabídky kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných na území města a v jeho místních částech (koncerty, plesy, přednášky, školní akce určené pro veřejnost, sportovní turnaje apod.). V odůvodněných případech o výjimkách rozhoduje starosta, místostarosta nebo tajemnice.

 • Nabídka volných pracovních míst.

 

VI.

Přenosná ozvučovací technika

 1. Organizace zřízené nebo založené Městem Vítkovem, školy, spolky, zájmová sdružení a církve se sídlem na území města Vítkova mohou na základě písemné žádosti používat přenosnou ozvučovací techniku nejdéle však po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních dnů za poplatek 100 Kč + DPH/den.

 2. V žádosti bude uvedeno:

 • název a IČ žadatele

 • adresa

 • telefonní kontakt

 • podpis osoby oprávněné jednat za žadatele

 • název akce, datum, čas a místo konání

 1. Za případnou ztrátu, zcizení nebo poškození je plně zodpovědný výpůjčitel. O zapůjčení přenosné ozvučovací techniky bude sepsán předávací protokol.

 2. Evidenci o zapůjčení přenosné ozvučovací techniky vede pracovník oddělení kultury.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Zrušují se „Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky“ č. 2/2012 ze dne 10. 1. 2012.

 2. Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky schválila rada města svým usnesením číslo 935/25 dne 23. února 2016.

 3. Pravidla nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.

 

Ve Vítkově 1. března 2016

 

Ing. Pavel Smolka

starosta

 

Mgr. Oldřich Huška

1. místostarosta

Hlášení městským rozhlasem - podání hlášení

Hlášení městským rozhlasem je upraveno „Pravidly pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky

Odesláním formuláře souhlasíte s pravidly.