Obsah

Městský rozhlas

20.06.2018

Vystoupej na svůj vrchol - Senioři 60+

16. července se uskuteční, v rámci projektu Vystoupej na svůj vrchol výstup na Praděd. Projekt je určen pro seniory starší, šedesáti let. Přihlášky a podrobné informace obdržíte v Informačním centru.

Detail

20.06.2018

28. a 29. 6. 2018 bude uzavřen registr řidičů

Registr řidičů bude ve čtvrtek 28. června od 12:00 hod. a v pátek 29.června zcela uzavřen, doklady se nemohou vyřizovat. Důvodem je přechod na nový proces informačního systému Centrálního registru řidičů a informačního systému Digitálního tachografu.

Detail

20.06.2018

Tradiční bazar - Modlitebna Českobratrské církve evangelické ve Vítkově

Zveme vás ve čtvrtek 21. 6. od 15.00 do 18.00 hod. a v pátek 22. 6. od 15.00 do 17.00 hod. do prostor modlitebny Českobratrské církve evangelické ve Vítkově na tradiční bazar. Můžete si zakoupit oblečení, ložní prádlo, záclony, bytový textil, nádobí a jiné. Všechno zboží za 15,- Kč. Přijďte si nakoupit, přispějete na dobrou věc!

Detail

18.06.2018

Chirurgická ambulance Vítkov - změna ordinačních hodin 22.6.2018

Chirurgická ambulance ve Vítkově informuje spoluobčany, že v pátek 22. června ordinují pouze do 12.00 hod.

Detail

18.06.2018

SVČ Vítkov - Hurá prázdniny

Středisko volného času Vítkov zve všechny rodiče s dětmi na akci Hurá prázdniny v pátek 29. června. Začínáme ve 14. 30 hod. na zahradě Střediska volného času Vítkov, kde budete hledat obrázky zvířátek, plnit úkoly a uvidíte vystoupení klauna s balónky. Pro děti je ještě připraveno malování na obličej a skákací hrad. Večer ve 21. 30 hod. otvíráme Letní kino kresleným filmem Coco. Všichni jste srdečně zváni.

Detail

18.06.2018

Taneční kurz pro začátečníky i pokročilé

V informačním centru Městského úřadu ve Vítkově, jsou k dispozici přihlášky do tanečního kurzu pro začátečníky i pokročilé.

Detail

18.06.2018

Deratizace města Vítkova

Informujeme spoluobčany, že ve dnech 11., 18. a 21. června bude prováděná velkoplošná deratizace města Vítkova. Akci zabezpečuje firma Deratex, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci, při vyhledávání hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy a nebo, nahlaste své požadavky v Informačním centru Městského úřadu, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření města.

Detail

18.06.2018

MUDr. Škařupová - dovolená

Praktický lékař MUDr. Škařupová oznamuje, že od pátku 15. do pátku 22. června z důvodu dovolené neordinuje. Akutní případy ošetří MUDr. Švestková.

Detail

Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky

 

I.

Základní ustanovení

Město Vítkov vydává Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky jako vnitřní předpis, upravující přístupová a vysílací práva a povinnosti pro potřeby vysílání Městského úřadu ve Vítkově a pro komerční vysílání městským rozhlasem a podmínek pro zapůjčování přenosné ozvučovací techniky.

 

II.

Vysílací stanoviště městského rozhlasu

Vysílacím stanovištěm je budova Městského úřadu ve Vítkově.

Vysílá se zpravidla dvakrát denně v pracovní dny.

Odchylky schvaluje tajemnice MěÚ Vítkov na základě písemné žádosti (např. vysílání v mimopracovní dny a svátky či četnost vysílání).

 

III.

Přístupová práva k městskému rozhlasu

 

 1. Rozhlas smí používat bez předchozího schválení vysílaných zpráv starosta, místostarosta, tajemnice MěÚ, vedoucí odboru vnitřní správy a tajemník bezpečnostní rady a krizového štábu za podmínek stanovených v čl. IV., odst. 3.  

 2. Vyhlašování zpráv dle odst. IV. a V.  je zajišťováno prostřednictvím pracovníků oddělení kultury.

 

 

IV.

Vysílání zpráv městského úřadu městským rozhlasem

 

 1. Příspěvky navržené k odvysílání městským rozhlasem podávají zaměstnanci městského úřadu tajemnici MěÚ v písemné podobě z důvodu obsahu i času vysílání na předepsaném formuláři (viz příloha č. 1).

 2. Příspěvek bude odvysílán až po schválení tajemnicí MěÚ Vítkov – v případě její nepřítomnosti rozhodují o odvysílání zprávy:

 • vedoucí odboru vnitřní správy,

 • starosta města,

 • místostarosta města.

Schválené příspěvky v tištěné podobě předávají zaměstnanci Městského úřadu Vítkov

pracovníku oddělení kultury osobně (kancelář č. 312 nebo informační centrum). Zároveň zašlou vyplněný formulář v elektronické podobě pracovníku oddělení kultury, kterému žádost předali.

 1. Výjimku tvoří vysílání zpráv, které vedou k odvrácení živelných katastrof, ohrožení života občanů města a krizových situací. 

 2. Veškeré zprávy uvedené v odstavci IV. – vysílání zpráv městského úřadu – nepodléhají zpoplatnění.  

 3. Evidenci schválených odvysílaných zpráv vede pracovník oddělení kultury. Zprávy jsou zároveň zveřejňovány na webových stránkách města.

 

 

V.

Komerční vysílání městským rozhlasem

 

 1. Příspěvky navržené k odvysílání městským rozhlasem podávají zájemci prostřednictvím oddělení kultury v písemné podobě na předepsaném formuláři (příloha č. 2). Formulář doručí na adresu Město Vítkov, oddělení kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov osobně nebo prostřednictvím doručovací služby nebo elektronickou poštou na adresu icvitkov@vitkov.info.

Město Vítkov si vymiňuje možnost zásahu do vysílané zprávy po dohodě se žadatelem.

V případě, že nedojde ke shodě, zpráva nebude odvysílána.

 1. Příspěvek musí obsahovat:

 • jméno žadatele nebo název a IČ firmy,

 • bydliště žadatele nebo adresu firmy,

 • telefonní kontakt,

 • podpis žadatele nebo osoby oprávněné jednat za žadatele,

 • název akce; datum, čas a místo konání; nabídku (např. stručnou charakteristiku akce, nabídku sortimentu apod.).

 1. Nevysílají se zprávy s pobuřujícím a nevhodným textem, soukromé zprávy a sdělení, gratulace a poděkování, zprávy obsahující osobní údaje.

 2. Zprávy se vyhlašují pouze v pracovní dny.

 3. Evidenci odvysílaných zpráv vede pracovník oddělení kultury.

 4. Poplatky

 do 350 znaků včetně mezer = 100 Kč + DPH

 351 – 700 znaků včetně mezer = 400 Kč + DPH

Veškeré číslovky v textu budou vypsány slovy a nebudou používány zkratky.  

Žadatel uhradí poplatek před odvysíláním do pokladny MěÚ nebo převodem na účet města.   

Zpráva bude odvysílaná až v okamžiku připsání částky na účet města (výpis z účtu příjemce).

Od poplatku jsou osvobozena hlášení v rozsahu čtyř hlášení jedné zprávy, každé v délce hlášení do 700 znaků včetně mezer:

 • Správců sítí a komunikací, která mají informativní charakter pro občany města (uzávěry, poruchy, odstávky, přerušení dodávek apod.).

 • Zdravotnických zařízení na území města (změna ordinačních hodin, nenadálé uzavření ordinací, zdravotnických zařízení nebo lékáren).

Od poplatku jsou osvobozena hlášení v rozsahu čtyř hlášení jedné zprávy, každé v délce hlášení do 350 znaků včetně mezer:

 • Nabídky kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných na území města a v jeho místních částech (koncerty, plesy, přednášky, školní akce určené pro veřejnost, sportovní turnaje apod.). V odůvodněných případech o výjimkách rozhoduje starosta, místostarosta nebo tajemnice.

 • Nabídka volných pracovních míst.

 

 

VI.

Přenosná ozvučovací technika

 

 1. Organizace zřízené nebo založené Městem Vítkovem, školy, spolky, zájmová sdružení a církve se sídlem na území města Vítkova mohou na základě písemné žádosti používat přenosnou ozvučovací techniku nejdéle však po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních dnů za poplatek 100 Kč + DPH/den.

 2. V žádosti bude uvedeno:

 • název a IČ žadatele

 • adresa

 • telefonní kontakt

 • podpis osoby oprávněné jednat za žadatele

 • název akce, datum, čas a místo konání

 1. Za případnou ztrátu, zcizení nebo poškození je plně zodpovědný výpůjčitel. O zapůjčení přenosné ozvučovací techniky bude sepsán předávací protokol.

 2. Evidenci o zapůjčení přenosné ozvučovací techniky vede pracovník oddělení kultury.

 

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Zrušují se „Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky“ č. 2/2012 ze dne 10. 1. 2012.

 2. Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky schválila rada města svým usnesením číslo 935/25 dne 23. února 2016.

 3. Pravidla nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.

 

Ve Vítkově 1. března 2016

 

Ing. Pavel Smolka

starosta města

 

Ke stažení:

 

Hlášení městským rozhlasem - podání hlášení

Hlášení městským rozhlasem je upraveno „Pravidly pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky

Odesláním formuláře souhlasíte s pravidly.