Obsah

Podmínky stanovené pro provozování živnosti

Typ: ostatní
-

Základním zákonem, který upravuje živnostenské podnikání, je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), který v § 2 živnostenského zákona definuje živnost jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Tyto znaky musí být splněny současně, dále nesmí jít o činnost vyloučenou ze živnostenského zákona (např. činnost lékařů, advokátů, auditorů, činnost pojišťovacích zprostředkovatelů, zemědělství).

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

·         plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,

·         bezúhonnost, přičemž za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje. Výpis z evidence Rejstříku trestů si pro účely posouzení bezúhonnosti vyžaduje živnostenský úřad sám.

 

Zvláštní podmínky provozování živnosti

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

·         Pro volnou živnost (Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) není odborná způsobilost jako podmínka provozování živnosti stanovena.

·         Pro živnosti řemeslné (např. Opravy silničních vozidel, Zednictví, Hostinská činnost, Holičství, kadeřnictví) je odborná způsobilost stanovena v § 21 a 22 živnostenského zákona, obecně lze říci, že pro získání živnostenského oprávnění pro řemeslnou živnost je potřebné vzdělání v oboru (bez doložení praxe v oboru), vzdělání v příbuzném oboru nebo rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost a jednoletá praxe, případně jen šest let praxe.

·         Pro živnosti vázané (např. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Provozování solárií) a koncesované (např. Silniční motorová doprava, Provozování cestovní kanceláře) je odborná způsobilost uvedena v přílohách živnostenského zákona.

Živnostenské oprávnění vzniká u ohlašovacích živností dnem ohlášení a u živností koncesovaných dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Právnickým osobám, které v době ohlášení živnosti či podání žádosti o koncesi nejsou zapsány v obchodním rejstříku, vzniká živnostenské oprávnění až dnem zápisu této osoby do tohoto rejstříku.

Průkazem živnostenského oprávnění je výpis z živnostenského rejstříku. Živnost lze ohlásit na dobu neurčitou, pouze zahraniční fyzické osoby, které mají podle zvláštního zákona povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, ohlašují živnost na dobu určitou (na dobu povoleného pobytu).

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, tj. fyzická osoba, která odpovídá za řádný provoz živnosti, za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědného zástupce je povinen ustanovit podnikatel – fyzická osoba, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, a podnikatel – právnická osoba pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti.

 

Základní povinnosti podnikatele

Se získáním živnostenského oprávnění není spojeno jen právo provozovat živnost, živnostenským zákonem jsou stanoveny povinnosti, které je třeba při provozování živnosti dodržovat. Mezi základní povinnosti podnikatele dle živnostenského zákona mimo jiné patří:

·         Viditelně označit identifikačními údaji dle § 31 odst. 2 živnostenského zákona (název obchodní firmy nebo jméno a příjmení podnikatele a identifikační číslo osoby) sídlo podnikání, liší-li se od bydliště, podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má umístěno sídlo podnikání.

·         Trvale a zvenčí viditelně označit provozovnu identifikačními údaji podnikatele dle § 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona, tedy názvem obchodní firmy či jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. V případě, že se jedná o provozovnu určenou pro prodej zboží nebo poskytnutí služby, musí být dále označena jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní či provozní dobou a kategorií a třídou ubytovacího zařízení poskytujících přechodné ubytování.

·         Oznámit předem živnostenskému úřadu zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně.

·         Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnost v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky a dále je povinen oznámit každou změnu této adresy po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.

·         Zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka.

·         Povinnost předem písemně oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti. Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění. Po dobu přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené živnostenským zákonem, kromě povinností, které se týkají označení objektu, v němž má sídlo nebo organizační složku závodu, povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují, povinnosti týkající se zaměstnanců a některé povinnosti týkající se provozoven.

·         Předem písemně oznámit živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

·         Vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

·         Sdělit na žádost živnostenského úřadu, zda živnost provozuje, a doložit doklady prokazující provozování živnosti, na žádost kontrolního orgánu je podnikatel povinen prokázat způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb.

Dále pak podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek podle zvláštních právních předpisů (např. zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Na závěr je třeba připomenout povinnost oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku, v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel - § 49 odst. 1 živnostenského zákona. V této souvislosti žádáme všechny podnikatele, aby si na adrese www.rzp.cz zkontrolovali údaje, které jsou o nich vedeny ve veřejné části živnostenského rejstříku.


Vytvořeno: 5. 3. 2014
Poslední aktualizace: 5. 3. 2014 00:00