Obsah

Nespalujte nekvalitní paliva, nespalujte odpad!

Typ: ostatní
-

Největší problém ochrany ovzduší v Moravskoslezském kraji představuje v současné době nadlimitní zatížení tuhými znečišťujícími látkami v podobě polétavého prachu-částic PM10. Částice PM10 se vdechováním dostávají hluboko do organismu a mají velmi negativní účinky na lidské zdraví.

Dalším neméně závažným problémem kvality ovzduší v našem regionu je vysoké zatížení polycyklickými aromatickými uhlovodíky vyjádřenými jako benzo(a)pyren. Jedná se o vysoce toxické karcinogenní a mutagenní látky.

Nadlimitní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 a benzo(a)pyrenu jsou hlavním důvodem, proč je velká část Moravskoslezského kraje (včetně území obce Vítkov) vyčleněna jako „oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší“.

Významný podíl na vysokých koncentracích škodlivin v ovzduší Moravskoslezského kraje mají prokazatelně emise z malých zdrojů znečišťování ovzduší, zejména z lokálních topenišť – domácích kotelen. Využívání nekvalitních pevných paliv, popř.materiálů, které jako palivo ani označit nelze, má neopominutelný vliv zejména na kvalitu ovzduší přímo v té lokalitě, kde je zdroj umístěn. Mezi takováto nekvalitní paliva náleží zejména uhelné kaly, proplástky, hnědé uhlí energetické a lignit. Jejich spalování je novým zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. zakázáno.

Zakázáno je taktéž spalování odpadu, přesto stále dochází v domácnostech vytápěných kotli na tuhá paliva nebo kamny k jeho spalování. Zvláště nebezpečné je spalování plastů. V domácích topeništích na rozdíl od specializovaných spaloven odpadů dochází k nedokonalému spalování látek obsažených v odpadu. Kromě toxicity a karcinogenity mají tyto látky i jiný dlouhodobý negativní účinek na lidské zdraví – např. zvyšují náchylnost lidského organismu k respiračním onemocněním, cukrovce a ischemické chorobě srdeční, těžké kovy obsažené v plastech poškozují játra, ledviny a vyvíjející se plod v těle matky.

Vyzýváme proto všechny obyvatele našeho regionu, aby přispěli ke snížení znečištění ovzduší přímo v místě svého bydliště. Zásadními faktory, kterými mohou občané ovzduší zlepšit, jsou úspory ve spotřebě tepla, používání kotlů s vysokou účinností spalování a výběr kvalitního paliva.

 

Uvádíme proto některé obecné zásady úspor ve spotřebě tepla:

 • Utěsněte okna a dveře.
 • Zateplete stěny budov, střechu a podlahy.
 • Větrejte krátce a intenzivně.
 • Odstraňte překážky v cirkulaci tepla v interiéru (např. kryty topných těles, nevhodné textilie).
 • Instalujte na topení termoventily, které drží stanovenou teplotu.
 • Instalujte pokojové termostaty-u plynových kotlů zapínají kotel při poklesu teploty pod zvolenou hodnotu.
 • Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou pohodu pomocí odpařovačů vody, pokojových květin apod.

 

Dále upozorňujeme na zásady, kterými může každý provozovatel domácího topeniště ovlivnit tvorbu emisí ze svého topeniště:

 • Používejte kotel s vysokou účinností spalování.
 • Spalujte v kotli pouze předepsané palivo.
 • Nespalujte odpad-je to zákonem zakázáno.
 • Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.
 • Nechte si kotel pravidelně seřídit-je to důležité pro jeho úsporný provoz.
 • Pravidelně zajistěte údržbu komínu kominíkem.

 

Dodržováním uvedených zásad může každý z nás přispět ke snížení znečišťování ovzduší a ovlivnit tak čistotu vzduchu přímo v místě, kde žije-a dýchá.

 


Vytvořeno: 18. 2. 2015
Poslední aktualizace: 18. 2. 2015 00:00
Autor: Jan Dušek