Obsah

NOVÉ povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva platné od r. 2017 a od r. 2022.

Typ: ostatní
-

Provozovatel kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,  je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje a předkládat na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. Provedení první kontroly je provozovatel povinen zajistit do 31.12.2016.

Všechny spalovací zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, budou  muset od 1.9.2022 splňovat parametry třetí a vyšší emisní třídy v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k zákonu o ochraně ovzduší. Kotle první a druhé emisní třídy již není možno od 1.1.2014 na našem trhu koupit a od roku 2022 je nebude možno ani provozovat. Pokud provozovatel uvedeného spalovacího zdroje tuto povinnost po 1.9.2022 nebude splňovat, hrozí mu pokuta až 50 000 korun.

S nevyhovující kvalitou ovzduší v ČR se potýká zejména náš Moravskoslezský kraj. Proto ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Státním fondem životního prostředí vyčleňuje finanční prostředky na dotační programy k financování obnovy lokálních topenišť na tuhá paliva v rodinných domech - „kotlíkové dotace“. Těmito programy jsou podporovány plně automatické kotle na tuhá paliva třetí a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle a atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se v rozmezí 15–60 tisíc korun.

Zároveň mají provozovatelé povinnost: spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje, dodržovat přípustnou tmavost kouře a ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším nesmí spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.

 


Vytvořeno: 10. 3. 2015
Poslední aktualizace: 10. 3. 2015 00:00
Autor: Jan Dušek