Obsah

Přísnější pravidla pro vlastníky kotlů na pevná paliva

Typ: ostatní
-

Zákon o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. se podstatně dotýká domácností a drobných firem, které používají k vytápění kotle na pevná paliva, neboť pro ně stanovuje přísnější emisní normy a novou povinnost kontrol technického stavu a provozu. Důvodem přísnějších požadavků jsou problémy s kvalitou ovzduší v České republice  z hlediska emisí prachu a polycyklických aromatických uhlovodíků. Přibližně 40% celkových emisí způsobených prachem se u nás do vnějšího ovzduší dostává právě spalováním uhlí a dřeva ve zastaralých kotlích v lokálních topeništích. V případě polycyklických aromatických uhlovodíků je to dokonce 66 % celkových emisí.

 

Upozorňujeme proto na dvě data důležitá pro provozovatele kotlů na pevná paliva:

 

31. prosinec 2016

Zákon o ochraně ovzduší nařizuje povinnost provést jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předložit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou. První kontrolu je provozovatel kotle povinen zajistit nejpozději do 31.prosince 2016.

 

1. leden 2022

Všechny spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění budou muset od 1.ledna 2022 splňovat parametry třetí a vyšší emisní třídy. Kotle první a druhé emisní třídy již není možno od 1.1. 2014 na našem trhu koupit a od roku 2022 je nebude možno ani provozovat. Pokud provozovatel uvedeného spalovacího zdroje tuto povinnost po 1.lednu 2022 nebude splňovat, hrozí mu pokuta až 50 000 korun.

S nevyhovující kvalitou ovzduší v ČR se potýká zejména náš Moravskoslezský kraj. Proto Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Státním fondem životního prostředí vyčleňuje finanční prostředky na dotační programy k financování obnovy lokálních topenišť na tuhá paliva v rodinných domech - "kotlíkové dotace". Těmito programy jsou podporovány plně automatické kotle na tuhá paliva třetí a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle a atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se v rozmezí 15–60 tisíc korun.

 


Vytvořeno: 18. 2. 2015
Poslední aktualizace: 18. 2. 2015 00:00
Autor: Jan Dušek