Obsah

Komunitní plánování

Obecné informace o komunitním plánování sociálních služeb (KPSS)

Komunitní plánování sociálních služeb je

otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení - metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním zvláštnostem i potřebám jednotlivých občanů.

 

Cílem komunitního plánování sociálních služeb je

 • vytvoření plánu dalšího rozvoje sociálních služeb ve městě

 • posilování sociální soudržnosti občanů města

 • podpora sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin

 

Kdo se komunitního plánování účastní:

 • zadavatel (obec, kraj), který je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám

 • uživatelé sociálních služeb, jsou lidé, kteří se ocitli v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci a kteří využívají služby pro ně určené

 • poskytovatelé sociálních služeb jsou organizace, které služby poskytují a nabízejí a realizují je (jedná se například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, příp. státem)

 • veřejnost, tj všichni ostatní zájemci, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování a poskytování lhostejné

 

Přínos Komunitního plánu sociálních služeb pro město:

 • zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb

 • zvyšuje podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu zajišťování sociálních služeb

 • zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku

 • zabezpečuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám

 • zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné

 

Co je výsledkem komunitního plánování?

 • dohoda mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb o tom, co je potřeba v dané oblasti života občanů a kam by měly plynout peníze

 • vytvoření systému sociálních služeb, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány

 • vytvořený Komunitní plán sociálních služeb bude tvořit dokument otevřený dalším změnám a doplňkům podle budoucích požadavků občanů a možností obce.

 

Co Komunitní plán sociálních služeb obsahuje?

 • popis a analýzu dosud existujících služeb

 • statistické, sociologické, demografické údaje, apod. (např. věkové složení obyvatel regionu, porodnost a úmrtnost, prognózy demografického vývoje)

 • popis a analýzu existujících přání a potřeb obyvatel v oblasti sociálních služeb

 • představu budoucnosti sociálních služeb - stanovení priorit a cílů rozvoje služeb

 • časový plán postupu prací a zásady, které je třeba při zpracování a naplňování plánu dodržet

 • působ, jakým budou jednotliví účastníci na místní úrovni zapojeni do vytváření a naplňování komunitního plánu

 • způsob, jakým bude komunitní plán sledován, vyhodnocován a případně měněn

 

Druhy sociálních služeb definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Tyto služby si jejich uživatel (nebo příjemce) může "nakupovat", resp. si je může objednat u organizace poskytující sociální služby. Za poskytnuté sociální služby musí dle dohody uživatel zaplatit (na rozdíl od služeb zdravotních, hrazených zdravotními pojišťovnami). Sociální služby poskytují registrované organizace nebo registrovaní jednotlivci, kteří mají k této činnosti oprávnění vydané místně příslušným krajským úřadem.

 

CO JE TO SOCIÁLNÍ SLUŽBA?

Pod pojmem "sociální služba" se rozumí činnost, kterou má být zajištěna pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci (např. pomoc při zvládání běžných činností při péči o vlastní osobu, dovoz obědů, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a další služby).

Služby jsou realizovány prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb. Jsou-li dle zákona vypláceny státem finanční příspěvky na úhradu potřebné péče (na úhradu sociálních služeb), je jejich využití kontrolováno a v případě, že dochází ke zneužití příspěvků k jiným účelům, může být vyplácení příspěvků zrušeno.

 

ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb:

 • centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře,

 • domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory,

 • domovy pro osoby s chronickým duševním onemocněním nebo se závislostí na návykových látkách,

 • chráněné bydlení, azylové domy, domy na půli cesty,

 • zařízení pro krizovou pomoc,

 • sociální poradny,

 • nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,

 • noclehárny,

 • terapeutické komunity, sociálně terapeutické dílny,

 • centra sociálně rehabilitačních služeb,

 • pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče.

 

Pozn.: Nízkoprahová zařízení pro děti mládež usilují o pozitivní změnu v životním stylu dětí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženy. Poskytuje jim bezpečný prostor, informace, odbornou pomoc a předchází tak jejich sociálnímu vyloučení.

 

Tato zařízení sociálních služeb se ještě rozdělují na pobytové, ambulantní, nebo terénní:

 • pobytové služby jsou spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb,

 • ambulantní služby jsou takové, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena, součástí těchto služeb není ubytování (např. denní centra)

 • terénní služby se potřebným osobám poskytují v jejich přirozeném sociálním prostředí.


DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Sociální služby zahrnují služby sociální péče, služby sociální prevence a sociální poradenství.

 

Služby sociální péče

Služby sociální péče pomáhají osobám se "stabilizovaným zdravotním stavem" zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim zapojení do běžného života. 

V ostatních případech mají tyto služby potřebným osobám "zajistit důstojné životní prostředí a zacházení", tedy srozumitelně řečeno - pomáhat těmto lidem překonávat každodenní životní problémy a zajistit, aby měli možnost žít důstojný život.

 

Mezi služby sociální péče patří:

osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.

 

Služby sociální prevence

Služby sociální prevence pomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy izolací od společnosti z důvodů krizové sociální situace, životních návyků, konfliktního způsobu života, sociálně znevýhodňujícího prostředí a ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby. Cílem služeb sociální prevence je pomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.


Služby sociální prevence jsou:

raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půli cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace.

 

Sociální poradenství

Sociální poradenství poskytuje informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství se zaměřuje na potřeby jednotlivých sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, v poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a zahrnuje též sociální práci s osobami se specifickými potřebami. Součástí odborného poradenství mají být i půjčovny kompenzačních pomůcek.