Obsah

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍ A REALIZAČNÍ SKUPINY KPSS

 

Kdo svolává a organizuje setkání skupiny

Setkání skupiny svolává koordinátor komunitního plánování města Vítkova (dále jen koordinátor) na základě domluvy členů ve skupině.

Řídící skupina je ze své činnosti odpovědna Radě města Vítkova, které předkládá výstupy ze své činnosti.

Vedoucí skupiny řídí průběh jednání, zabezpečuje dodržování programu a vyhlašuje výsledek hlasování skupiny.

 

Jak často se jednání skupiny uskutečňuje

Členové řídící skupiny se scházejí minimálně 1x za tři měsíce. Na základě domluvy členů skupiny a v případě potřeby lze domlouvat termíny setkání jinak. Rozhodnutí o termínech setkání má řídící a realizační skupina ve své režii dle daných pravidel pro rozhodování.

Pozvánku s programem případně materiály k projednání zasílá koordinátor všem členům skupiny (případně hostům), a to nejpozději 5 dní před jednáním skupiny. Členové skupiny potvrdí svou účast koordinátorovi nejpozději 2 dny před jednáním.

 

Kdo je členem řídící a realizační skupiny

Členové řídící a realizační skupiny jsou: zástupce vedení města, vedoucí odboru sociálních věcí, koordinátor komunitního plánování, vedoucí obou pracovních skupin a pracovník úřadu zabývající se dotacemi. O náboru dalších členů skupiny se rozhoduje v rámci skupiny v souladu se Základní listinou komunitního plánování sociálních služeb na území města Vítkova.

Členové skupiny se účastní všech jednání osobně a účast na jednání skupin je očekávaná.

Pro realizaci dílčích úkolů jsou do procesu zapojováni externisté. Externisté jsou řízeni koordinátorem, který je v případě potřeby pozve na jednání

 

Zápis z jednání skupin

Z každého jednání skupiny je pořizován zápis. Za tento zápis je odpovědný koordinátor, který jej písemně vyhotoví do 7 dní od konání jednání. Tento zápis pak posílá ke schválení ostatním členům skupiny.

Součástí zápisu je datum a místo jednání skupiny, prezenční listina přítomných
i omluvených členů pracovní skupiny, program a průběh jednání.

Zápis z jednání je vyvěšen na webových stránkách města.

 

Výstupy z jednání, plnění úkolů a cíle

Výstupy z jednání slouží jako kroky směřující k plnění cílů stanovených v Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb města Vítkova.

 

Jak řešíme rozdílné názory a sporné otázky na jednání

V případě výskytu rozdílných názorů a sporných otázek ve skupině, je snaha každý názor a otázku rozebrat a v potaz se berou veškeré namítnuté argumenty, které na skupině zazní. Na základě této debaty se skupina rozhodne, jakým směrem se bude ubírat.

 

Rozhodování

Při rozhodování se přijímá dohoda. Pokud nedojde k dohodě, hlasuje se. Pro účinnost rozhodnutí musí být přítomen vedoucí pracovní skupiny, či jeho zástupce a nadpoloviční většina členů skupiny.

 

Není-li přítomen dostačující počet členů, rozhoduje se znovu při dalším setkání skupiny, kdy bude dostačující počet členů přítomen.

Při rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas toho, kdo jednání řídí - vedoucí skupiny, případně jeho zástupce. Tato osoba také formuluje text usnesení.

 

Změny v jednacím řádu:

Změnu v jednacím řádu může iniciovat jakýkoli člen skupiny, který změnu navrhne na jednání skupiny. Jednací řád řídící a realizační skupiny schvaluje Rada města Vítkova, ta také jmenuje a odvolává členy řídící skupiny.

Tento jednací řád byl projednán v rámci řídící realizační skupiny a nabývá platnosti i účinnosti dnem schválení Radou města.

Jednací řád byl schválen Radou města Vítkova usnesením č. 1761/45 dne 04.04.2017.

Tento Jednací řád ruší Jednací řád řídící a realizační skupiny KPSS schválený Radou města Vítkova usnesením č. 399/12 dne 19.05.2015.