Obsah

Kritéria vstupu do sítě sociálních a návazných služeb města Vítkova

Síť sociálních služeb (dále jen Síť) ve Vítkově lze definovat jako soubor poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby na území města. Síť je plně v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních a návazných služeb města Vítkova.

 

1. Vymezení druhů sítí sociálních služeb a aktivit na území města Vítkova

 

Základní síť sociálních služeb

Kdo spadá do základní sítě

Základní síť sociálních služeb města Vítkova tvoří všechny sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (a vedené v Registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí), které působí na území a poskytují pro občany města Vítkova své služby. Tato síť je průběžně aktualizována dle potřeby.

Základní síť sociálních služeb města Vítkova je definována v příloze č. 1.

Podmínky pro vstup nové služby/kapacity do základní sítě

Každý nový zájemce o vstup do základní sítě města Vítkova (včetně rozšíření kapacit stávajících poskytovatelů) musí o zařazení do základní sítě požádat, a to podáním písemné žádosti dle pravidel.

 

Optimální síť sociálních služeb

Kdo spadá do optimální sítě

Optimální síť sociálních služeb města Vítkova tvoří zejména aktivity projektového charakteru, které jsou v první fázi své činnosti financovány ze zdrojů EU či jiných zdrojů. Daný poskytovatel musí před podáním žádosti o financování nové služby/kapacity projednat svůj projektový záměr na pracovní skupině dle bodu 2 tohoto dokumentu.

Optimální síť sociálních služeb města Vítkova je definována v příloze č. 1.

Podmínky pro přeřazení z optimální sítě do sítě základní

Každý nový zájemce o vstup do základní sítě města Vítkova (včetně rozšíření kapacit stávajících poskytovatelů) musí o zařazení požádat, a to podáním písemné žádosti dle pravidel uvedených v části 2 tohoto dokumentu.

Zájemce o přeřazení z optimální do základní sítě musí naplnit pravidla dle bodu 2 tohoto dokumentu.

 

Návazná síť

Kdo spadá do návazné sítě

Návaznou síť tvoří aktivity zahrnující nabídku podpůrných činností, které nejsou sociální službou registrovanou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují. Mají zejména preventivní charakter. Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci se stává realizací těchto aktivit komplexnější a úplnou. Návazná síť bývá financována zařazením do rozpočtu města nebo formou předložení individuálních žádostí o dotaci.

 

Podmínky pro zařazení do návazné sítě

Realizátor aktivity má možnost požádat o zařazení do návazné sítě tak, že se zúčastní jednání pracovní skupiny procesu komunitního plánování sociálních služeb ve Vítkově a představí svou činnost. Proces rozhodování o zařazení do sítě se neřídí pravidly definovanými pro vstup do základní nebo optimální sítě. Řídící a realizační skupina komunitního plánování města Vítkova doporučuje zařazení do sítě radě města.

Návazná síť aktivit a služeb města Vítkova je uvedena v příloze č. 1 tohoto dokumentu.

 

2. Kritéria vstupu do sítě a proces schvalování a aktualizace sítě

 

Vstup do sítě

Sociální služba, která chce být zařazena do základní sítě sociálních služeb města Vítkova, musí splňovat tato kritéria:

 • jedná se o registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • je kvalitní (má dostatečné personální zajištění, odbornou úroveň personálu a jeho průběžné vzdělání),

 • je potřebná (zájemce o vstup musí doložit zjištěnou potřebnost služby v obci),

 • je poskytována občanům města Vítkova nebo lidem bydlícím na území města Vítkova,

 • poskytovatel se účastní nebo má zájem účastnit se procesu komunitního plánování ve Vítkově,

 • služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a Kritérii sociálních služeb komunitního charakteru a kritérii transformace a deinstitucionalizace[1],

 • služba je efektivní (má vyrovnaný rozpočet – poměr nákladů a počtu klientů) a finančně dostupná pro klienty.

 

Výstup/vyřazení ze sítě

Výstup/vyřazení ze sítě je možný za následujících podmínek:

 1. Výstup ze sítě z rozhodnutí poskytovatele:

 • poskytovatel chce ukončit svou činnost - již nechce službu dále poskytovat,

 • poskytovatel zanikne (např. dojde ke zrušení registrace nebo služba nedostane finanční podporu).

 • Poskytovatel chce na svou žádost vystoupit ze sítě

 1. Vyřazení ze sítě z rozhodnutí města Vítkova (např. z důvodu nespolupráce, špatného vyúčtování dotace, služba není potřebná, nesplňuje dlouhodobě zásadní kritéria kvality)

V obou případech v bodě a) je potřeba, aby poskytovatel sociální služby zajistil součinnost s městem Vítkov tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů osob, kterým poskytoval službu (oznámil záměr ukončení poskytování služby v dostatečném předstihu, poskytl součinnost při hledání nových služeb pro cílovou skupinu apod.).

 

Proces schvalování a aktualizace sítě sociálních služeb

Pro udržení aktuální a flexibilní sítě, která reaguje na měnící se potřeby občanů
na území města, je nutné síť průběžně obnovovat prostřednictvím pracovních skupin a řídicí skupiny procesu komunitního plánování sociálních služeb. Řídící a realizační skupina komunitního plánování města Vítkova doporučuje zařazení do sítě radě města.

 

Sociální služba žádající o vstup do základní nebo optimální sítě sociálních služeb města Vítkova doloží:

 

 • potřebnost (formou výzkumu potřeb, analýzy odmítnutých zájemců apod.),

 • kvalitu (jakým způsobem pracuje s kvalitou služby, počet a složení personálu, vzdělávání, supervize apod.),

 • dostupnost (provozní doba, prostředí a podmínky poskytování služby apod.),

 • efektivitu (předloží ceník, rozpočet služby z hlediska nákladů i zdrojů),

 • veřejný závazek (poslání, cíle, cílová skupina, zásady),

 • rozhodnutí o registraci (pokud bylo vydáno).

 

Dokumenty budou předloženy k posouzení příslušné pracovní skupině komunitního plánování. Pracovní skupina má právo požádat zájemce o osobní prezentaci záměru na jejím jednání.

 

 • Pracovní skupina komplexně posoudí, zda sociální služba splňuje stanovená kritéria,
  a na jejich základě vypracuje své stanovisko, které předloží Řídící a realizační skupině.

 • Řídící a realizační skupina na základě stanoviska pracovní skupiny doporučí/nedoporučí Zastupitelstvu města Vítkova zařazení žádající sociální služby do sítě sociálních služeb města.

 • Vstup do základní nebo optimální sítě schvaluje Zastupitelstvo města Vítkova.

 

Síť sociálních služeb a návazných aktivit města Vítkova se aktualizuje vždy dle potřeby.

Tento dokument byl schválen Zastupitelstvem města Vítkova usnesením č. 1076/20 ze dne 16. 6. 2021.