Obsah

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KPSS VE VÍTKOVĚ

 

Zastupitelstvo 
Rada
Řídící a realizační skupina
Pracovní skupina 1 Pracovní skupina 2

 

Zastupitelstvo města:

 • Zadavatel – zodpovědný za zajištění sítě sociálních služeb na území města schvaluje finanční prostředky na proces komunitního plánování a k zajištění sítě sociálních služeb na území města Vítkova v souladu s Komunitním plánem,

 • schvaluje zásadní strategický dokument komunitního plánování – Komunitní plán sociálních služeb města Vítkova na dané období.

 

Rada města:

 • politická podpora,

 • navrhuje ke schválení finanční prostředky na proces komunitního plánování
  a k zajištění sítě sociálních služeb na území města Vítkova v souladu s Komunitním plánem,

 • jmenuje a odvolává členy řídící a realizační skupiny,

 • doporučuje a předkládá zastupitelstvu výstupy, vyjadřuje se k zásadním dokumentům procesu komunitního plánování města Vítkova (např. schvaluje Základní listinu KPSS, jednací řád řídící a realizační skupiny či pracovních skupin, předkládá zastupitelstvu návrh finální verze  Komunitního plánu města Vítkova na dané období).

 

Koordinátor:

 • koordinace průběhu procesů komunitního plánování, organizuje práci pracovních skupin, přenáší informace mezi všemi složkami organizační struktury i směrem k veřejnosti apod.. 

 

Řídící a realizační skupina:

 • celková koordinace procesu komunitního plánování města Vítkova,

 • pravidelné projednávání výstupů práce jednotlivých pracovních skupin,

 • zajištění komunikace s Radou města a Zastupitelstvem města Vítkova,

 • jmenování a odvolávání členů pracovní skupin,

 • členy řídící a realizační skupiny jsou: zástupce vedení města, vedoucí odboru sociálních věcí, koordinátor komunitního plánování, vedoucí obou pracovních skupin a pracovník úřadu zabývající se dotacemi.

 

Pracovní skupiny:

Senioři a osoby se zdravotním postižením“ a “Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením“,

 • tvorba obsahu KPSS,

 • průběžně se vyjadřuje ke změnám v síti sociálních služeb na území města Vítkova (rozšíření nebo zúžení sítě, podílí se na definování potřeb apod.),

 • pracovní skupina je složena se zástupců - zadavatel, poskytovatel i uživatel,

 • tyto skupiny mohou být v průběhu procesu komunitního plánování doplněny nebo pozměněny,

 • členy pracovních skupin jmenuje řídící skupina, jednání je veřejné a mohou
  se ho účastnit i nečlenové, a to v roli hostů.

 

 

Řídící a realizační skupinu tvoří:

Mgr. Oldřich Huška - Garant procesu, místostarosta

Mgr. Hana Klapetková - Vedoucí odboru sociálních věcí

Bc. Svatava Baierová -  Koordinátorka procesu komunitního plánování

Mgr. Barbora Pavlíková - Vedoucí skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Mgr. Andrea Hagenová – Referent odboru sociálních věcí

Věra Havlíková - Vedoucí skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

 

Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením:

Mgr. Barbora Pavlíková – Vedoucí pracovní skupiny, Městský úřad Vítkov, odbor soc. věcí

Mgr. Petr Gebauer – Vedoucí Obvodního oddělení PČR Vítkov

Ing. Šárka Medunová – SVČ Vítkov

PhDr. Marie Mikulíková - Zastupitelka

Miloš Onderka – Strážník Městské policie Vítkov

Dobromila Putková - Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí

Mgr. Lucie Stanjurová – Centrum Inkluze, o.p.s.

Jarmila Štěpánová – Základní škola Vítkov, nám. Jana Zajíce

Mgr. Eva Janštová - Výchovná poradkyně

 

Senioři a osoby se zdravotním postižením

Věra Havlíková – Vedoucí skupiny

Petr Kučerka – Charita Odry

Petr Kubesa – Chráněné bydlení Vítkov

Alena Zemanová – Seniorka, Svaz postižených civilizačními chorobami

Oldřich Vícha – Zastupitel

Radka Kurtinová – FOKUS Opava

 

Tato organizační struktura byla projednána pracovními skupinami a nabývá platnosti i účinnosti dnem schválení řídící a realizační skupinou. Organizační struktura byla schválena řídící a realizační skupinou dne 6. 3. 2017

Organizační struktura KPSS ve Vítkově byla schválena Radou města Vítkova dne 4. 4. 2017 usnesením č. 1761/45.