Obsah

Zápis ze dne 19. 3. 2018

Typ: Informace z úřadu
Zápis z jednání obou pracovních skupin Senioři a osoby se zdravotním postižením a Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Průběh jednání:

 1. Koordinátorka komunitního plánování přivítala všechny přítomné a představila všem k připomínkování zpracovanou „Síť sociálních služeb a návazných aktivit města Vítkova“

Byly vzneseny tyto připomínky:

 1. u kritérií vstupu do sítě byla vznesena připomínka k prokázání praxe personálu poskytovatelem

 2. u kritérií vstupu do sítě byla vznesena připomínka proti povinnosti poskytovatelů účastnit se procesu komunitního plánování ve Vítkově, navrženo „poskytovatel má možnost účastnit se procesu komunitního plánování ve Vítkově“

 3. byl vznesen dotaz u kritérií vstupu do sítě, jak je myšlen požadavek, že poskytovatel má doložit, zda je služba efektivní

 4. u možnosti výstupu/vyřazení ze sítě byla vznesena připomínka, zda je nutné, aby v případě vyřazení poskytovatele sociálních služeb ze sítě z rozhodnutí města Vítkova (bod b) byla povinnost poskytovatele poskytnout zajištění součinnosti s městem Vítkovem tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů osob, kterým poskytoval službu

 

 1. Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Klapetková informovala všechny přítomné o odchodu koordinátorky komunitního plánování Mgr. Víchové na mateřskou dovolenou a o tom, že na příštím setkání již bude přítomna nová koordinátorka, slečna Bc. Jana Molková, Dis., všichni zúčastnění toto vzali na vědomí.
 2. Přítomní členové pracovních skupin byli seznámeni s průběhem dotačního řízení na sociální služby. Na jednání Zastupitelstva města Vítkova dne 21.2.2018 byla předložena zpráva s návrhem finanční podpory na sociální služby (finanční podpora byla navržena až na výjimky dle finančních požadavků). Finanční podpora na sociální služby byla schválena ve stejné výši jako v roce 2017, tedy bez navýšení.

 3. Všichni přítomní byli seznámeni s dotačními projekty, které město Vítkov podalo na nové pracovníky (asistenti prevence kriminality, terénní sociální pracovník, komunitní pracovník) a také stručně s projekty na sociální bydlení.

 4. Zástupce dluhové poradny ve Vítkově, paní Ing. Dlabajová, informovala přítomné o současném fungování dluhové poradny.

 5. Paní Kurtinová informovala přítomné, že klinický psycholog fungující od listopadu 2017 ve Vítkově již kromě klientů VZP přijímá také klienty Revírní bratrské pokladny. (Tato informace bude dána do dubnového Vítkovského zpravodaje).

 6. Členové pracovních skupin byli informování o příjezdu ministra spravedlnosti JUDr. R. Pelikána, PhD. do Vítkova dne 28.3.2018.

 

Úkoly a termíny vyplývající z průběhu jednání:

 1. Koordinátorka KPSS zapracuje vznesené připomínky do“ Sítě sociálních služeb a návazných aktivit města Vítkova“, vypracuje přílohy dokumentu a následně rozešle tuto opravenou verzi včetně příloh pracovním skupinám ke schválení. Poté bude dokument předložen dne 25.4.2018 Zastupitelstvu města Vítkova ke schválení.

 

Datum příštího setkání: Termín dalšího jednání byl stanoven na 6/2018, kdy datum a čas bude konkrétně upřesněn prostřednictvím e-mailové komunikace.

Zapsala: Mgr. Andrea Víchová, koordinátorka plánování sociálních služeb

 


Vytvořeno: 10. 4. 2018
Poslední aktualizace: 10. 4. 2018 12:06