Obsah

Zápis ze dne 19. 6. 2017

Typ: ostatní
Zápis z jednání obou pracovních skupin Senioři a osoby se zdravotním postižením a Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením konaného dne 19. 6. 2017

Průběh jednání:

  1. Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Hana Klapetková přivítala všechny přítomné a představila všem novou koordinátorku KPSS ve Vítkově paní Reginu Raabovou, DiS., což všichni zúčastnění vzali na vědomí.

  2. Dále vedoucí odboru sociálních věcí seznámila přítomné s tím, že pan Mgr. Petr Gebauer, bývalý vedoucí Obvodního oddělení PČR Vítkov rezignoval na svou funkci člena Skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením KPSS. Informovala také, že pan Tomický pověřený vedením Obvodního oddělení PČR ve Vítkově by se této funkce ve skupině ujal. S jeho navržením do této funkce všichni přítomní souhlasí. Rozhodovat o tomto bude řídící a realizační skupina.

  3. Všichni zúčastnění byli také seznámeni s tím, že na webových stránkách města najdou dokument Zásady a metodika pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Vítkova v sociální oblasti (mestsky-urad/komunitni-planovani/zakladni-dokumenty/zasady-a-metodika-pro-poskytovani-individualnich-dotaci-/) včetně povinných příloh.  Žádost o dotaci na poskytované sociální služby na následující rok budou poskytovatelé podávat do 31. 8. 2017. Toto platí pro stávající i nové poskytovatele sociálních služeb.

  4. Mgr. Hana Klapetková informovala přítomné o novele Zákona o pomoci v hmotné nouzi účinné od 1. 6. 2017 a novinkách, které s sebou přináší jako např.

  • úřad práce informuje pověřený obecní úřad do 20 dnů o skutečnosti, že dávka doplatek na bydlení byla osobě užívající jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení přiznána nebo nepřiznána

  • obec v samostatné působnosti posuzuje žádost osoby o možnosti přiměřeného bydlení a to nejen vlastních občanů, ale též osob, které se v obci skutečně zdržují a vydává doporučení občanům a sdělení úřadu práce o tom, zda byla obcí nabídka bytu učiněna či nikoli, nebo zda osoba takovou nabídku obce neakceptovala

  • u příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi, kteří v průběhu posledních 12 měsíců déle než 6 měsíců pobírají dávku, bude po 6 měsících,  tj. od prosince 2017 poskytováno povinně 35 – 65 % dávky formou poukázek

  • dochází ke snížení započitatelných nákladů z 90% max. na 80% normativních nákladů na bydlení dle zákona o státní soc. podpoře u ubytoven nebo u jiného než obytného prostoru v případech hodných zvláštního zřetele

 

Úkoly a termíny vyplývající z průběhu jednání:

 

  1. Koordinátorka KPSS  osloví všechny poskytovatele sociálních služeb s tím, aby si nejpozději do 31. 8. 2017 požádali o dotaci z rozpočtu města Vítkova.

 

Termín dalšího jednání byl stanoven na 9-10/2017, kdy datum a čas bude konkrétně upřesněn prostřednictvím e-mailové komunikace.

 

Zapsala: Regina Raabová, DiS., koordinátorka plánování sociálních služeb

 


Vytvořeno: 28. 6. 2017
Poslední aktualizace: 28. 6. 2017 00:00
Autor: Jan Dušek