Obsah

Zápis ze dne 2. 3. 2020

Typ: Informace z úřadu
Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením ze dne 2. 3. 2020

Průběh jednání:

  1. Koordinátorka komunitního plánování (dále jen koordinátorka) přivítala krajskou metodičku Mgr. Kateřinu Krčmářovou, která byla na setkání pracovní skupině hostem.

  2. Koordinátorka za podpory krajské metodičky vyzvala členy skupiny k diskuzi nad potřebami, které potřebují klienti služeb i ostatní občané města Vítkova. Následně seznámila přítomné členy pracovní skupiny s potřebami, které vzešly z mapování.

  3. V návaznosti na kontrolu vyúčtovávání dotací finančním výborem byli přítomní členové seznámeni s provedenými změnami v Zásadách a metodikách pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Vítkova v sociální oblasti. Jedná se o změnu formy vyúčtování dotací, kdy nebude stačit pouze souhrnný výčet daňových dokladů, ale bude nutné dodat veškeré fotokopie daňových dokladů. V případě velkého neúměrného množství dokladů bude provedena přímá kontrola v místě organizace).

  4. Ředitelka Domova Vítkov informovala o řešení zajistit bezbariérovost jednoho z bytů uživatelů chráněného bydlení na ulici Boženy Němcové ve Vítkově. Dle stavu klientů služby chráněného bydlení prozatím není nutné uvažovat o zřízení noční služby. Služba se zajištěním pracovníků funguje do 22. hodiny večerní, poté jsou pracovníci k dispozici na telefonu.

 

Úkoly a termíny vyplývající z průběhu jednání:

  1. Koordinátorka zpracuje vhodný dotazník pro zjištění potřeb občanů města Vítkova a zajistí jeho zprostředkování občanům přes zpravodaj, web, osadní výbory, rozhlas (pro kulatý stůl).

  2. Koordinátorka má ve spolupráci s ředitelkou Domova Vítkov za úkol uskutečnit setkání (kulatý stůl) pečujících osob a všech dalších občanů města k podrobnějšímu mapování a zjištění jejich potřeb, propojené s naučnou přednáškou a představením kompenzačních pomůcek.

  3. Koordinátorka bude v průběhu roku průběžně dávat do zpravodaje články informující o sociálních službách působící ve Vítkově.

  4. Členové pracovní skupiny zašlou e-mailem koordinátorce odsouhlasení změny v Zásadách a metodikách pro poskytování individuálních dotací nebo případný nesouhlas a jeho důvod.

  5. Poskytovatelé sociálních služeb zašlou e-mailem koordinátorce seznam odmítnutých zájemců o službu s přesným počtem a popsáním důvodu odmítnutí (pokud to lze dopsat také, zda se jednalo o osobu bydlící ve Vítkově).

 

K zápisu je přiložen:

Seznam zjištěných potřeb koordinátorkou

Seznam potřeb zjištěných na jednání pracovních skupin

Zásady a metodika pro poskytování individuálních dotací – změna zaznačena červeně.

 

Termín dalšího jednání bude stanoven dle potřeby (pravděpodobně v dubnu), kdy datum a čas bude konkrétně upřesněn prostřednictvím e-mailové komunikace.

 

Zapsala: Mgr. Jana Molková, DiS., koordinátorka plánování sociálních služeb

Vytvořeno: 4. 3. 2020


Vytvořeno: 6. 3. 2020
Poslední aktualizace: 6. 3. 2020 09:12