Obsah

Zápis ze dne 21. 10. 2019

Typ: Informace z úřadu
Zápis z jednání obou pracovních skupin Senioři a osoby se zdravotním postižením a Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Průběh jednání:

 1. Koordinátorka KPSS přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem schůzky.

 2. Koordinátorka KPSS představila budoucí členy pracovní skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením - Bc. Markétu Stuchlíkovou (místo Bc. Markéty Dudkové) za Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel pana Jana Vrbu (místo Ing. Lucie Stanjurové) za Centrum inkluze. Všichni přítomní členové pracovních skupin s přijetím nových členů souhlasili. Jmenování nových členů bude předloženo řídící a realizační skupině.

 3. Členové pracovních skupin se vyjádřili ke Dni sociálních služeb, který se konal 8. 10. 2019. Celkově byla akce, kromě nepřejícího počasí, zhodnocena jako vydařená, dobře zorganizovaná. Všichni by uvítali, kdyby se podobné akce konali i v dalších letech, ale už v květnu nebo letních měsících kvůli počasí.

 4. Koordinátorka KPSS společně s vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Klapetkovou poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a konání Dne sociálních služeb.

 5. Všichni přítomní členové byli seznámeni s časovou osou aktualizace Střednědobého plánu rozvoje SS a navrženými návaznými aktivitami v rámci aktualizace Katalogu sociálních služeb.

 

Úkoly a termíny vyplývající z průběhu jednání:

 1. Všichni členové PS zašlou koordinátorce KPSS do 29. 11. 2019 emailem tyto informace:

  1. Jaké jsou možné zdroje, které by mohly přispět k co nejefektivnějšímu zisku, zmapování potřeb občanů?

  2. Jaké informace o službách do katalogu zaznamenat, v jakém rozsahu, jakou formou (aby byly pochopitelné i pro občany), kolik kusů vzhledem k omezené finanční kapacitě vytisknout, kde bude k dispozici?

 2. Koordinátorka KPSS s metodickou podporou K. Krčmářové zrealizuje do 31. 12. 2019 kulaté stoly, setkání k monitoringu potřeb, sběr dat.  V průběhu bude členy PS o zjištěných skutečnostech průběžně informovat.

 3. Koordinátorka KPSS zašle časovou osu o průběhu aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb všem členům pracovních skupin společně se zápisem.

Termín dalšího jednání byl stanoven předběžně na 1/2020, kdy datum a čas bude konkrétně upřesněn prostřednictvím e-mailové komunikace.

 

 

Zapsala: Mgr. Jana Molková, koordinátorka plánování sociálních služeb 

 


Vytvořeno: 7. 11. 2019
Poslední aktualizace: 7. 11. 2019 10:59