Obsah

Zápis ze dne 30. 10. 2017

Typ: Informace z úřadu
Zápis z jednání obou pracovních skupin Senioři a osoby se zdravotním postižením a Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Průběh jednání:

 1. Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Hana Klapetková přivítala všechny přítomné a představila všem novou koordinátorku KPSS ve Vítkově paní Mgr. Andreu Víchovou, což všichni zúčastnění vzali na vědomí.

 2. Také seznámila přítomné členy pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením s návrhem o rozšíření této pracovní skupiny o nového člena, paní Reginu Raabovou, DiS. S jejím navržením do funkce všichni přítomní členové pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením souhlasili. Rozhodovat o tomto bude řídící a realizační skupina.

 3. Dále seznámila přítomné členy pracovní skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením s návrhem o změnu člena této pracovní skupiny. Namísto pana Mgr. Petra Gebauera bude členem pan npor. Ing. Bc. Radovan Tomický. Všichni členové této pracovní skupiny s tímto souhlasili. Rozhodovat o tomto bude řídící a realizační skupina.

 4. Přítomní členové pracovních skupin byli seznámeni s průběhem dotačního řízení na sociální služby:

  1. s počtem podaných žádostí a zamítnutých žádostí

  2. s časovým harmonogramem vyhodnocení a schválení dotací Zastupitelstvem města

  3. byly shrnuty nedostatky v letošním dotačním řízení ze strany poskytovatele dotace, ale také byl dán prostor k vyjádření žadatelům (zde zazněly výhrady zejména k obsáhlosti textové části, absenci vzorců v rozpočtu, byl dán podnět k sjednocení rozpočtu dle krajského systému)

  4. s návrhem finanční podpory na sociální služby (byla navržena výše dle finančních požadavků až na výjimky, které budou projednány individuálně)

 5. Všichni přítomní byli seznámení s dotačními projekty, které podává město Vítkov na nové pracovníky (asistenti prevence kriminality, terénní sociální pracovník, komunitní pracovník).

 6. Paní Kurtinová informovala přítomné, že od listopadu bude ve Vítkově fungovat klinický psycholog (informace budou zveřejněny v prosincovém čísle Vítkovského zpravodaje).

 

Úkoly a termíny vyplývající z průběhu jednání:

 1. Koordinátorka KPSS s metodickou podporou K. Krčmářové dopracuje do 31.12.2017 kritéria vstupu do sítě, které budou následně rozeslány pracovním skupinám, aby se s nimi mohly seznámit a na svém dalším jednání je dopracovat do finální podoby.  

Termín dalšího jednání byl stanoven na 1/2018, kdy datum a čas bude konkrétně upřesněn prostřednictvím e-mailové komunikace.

 

Zapsala: Mgr. Andrea Víchová, koordinátorka plánování sociálních služeb

 


Vytvořeno: 13. 11. 2017
Poslední aktualizace: 13. 11. 2017 10:17