Obsah

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemnice městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.

Městský úřad se člení na odbory a oddělení, které zřídila pro jednotlivé úseky jejich činnosti rada města. Některé odbory vykonávají funkci speciálního úřadu.

Organizační strukturu MěÚ a její změny schvaluje RM na návrh tajemnice MěÚ.

Vedení městského úřadu tvoří starosta, místostarosta a tajemnice městského úřadu. Jejich řídicí kompetence a náplň činnosti vyplývají v hlavních rysech z příslušného ustanovení zákona o obcích. Práva a povinnosti starosty, místostarosty a tajemnice upravuje zákon o obcích.