Obsah

Finanční odbor

Organizační zařazení

Město Vítkov > Městský úřad Vítkov

 

Postavení a základní úloha odboru

Je odborem městského úřadu, který zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpočtu a jeho úprav, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním města, příspěvkových organizací a městské policie. Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospodářství, půjčkách, úvěrech a jejich splátkách, sdružených prostředcích, akciích, podílech a jiných cenných papírech, zabezpečuje vhodné zhodnocování dočasně volných finančních prostředků a dodržování vztahů ke státnímu rozpočtu a státním fondům v souladu s platnými právními předpisy, provádí pojištění majetku.

V rámci přenesené působnosti je správcem místních poplatků – poplatku ze psů, poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek za užívání veřejného prostranství. Vede vykonávací řízení i u pohledávek (poplatků a pokut), kde není odbor správcem.
Zabezpečuje jednotnou metodiku rozpočtu, účetnictví, poplatků. Zajišťuje vymáhání pohledávek města,včetně exekuce majetku.

Zabezpečuje úkoly vyplývající ze samostatné působnosti města, týkající se komplexního zajišťování správy movitého a nemovitého majetku města, s výjimkou věcí, které spravují z různých právních titulů právnické osoby zřízené městem.

 

Odkazy:


 

Členění odboru

 • rozpočet
 • pojištění majetku
 • finanční účtárna
 • místní poplatky a poplatky z výherních hracích přístrojů
 • úsek pokladna
 • centrální evidence pohledávek po lhůtě splatnosti a jejich vymáhání
 • evidence nemovitého majetku
 • evidence movitého majetku
 • úsek DPH


Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

úsek rozpočtu

 • sestavuje návrh a úpravy rozpočtu, zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontroluje čerpání rozpočtu v rozsahu odpovídajícímu činnosti města;
 • vede centrální evidenci písemností týkajících se přezkoumání hospodaření obce;
 • disponuje s rozpočtovými prostředky v rámci schváleného, popř. upraveného rozpočtu;
 • vede centrální evidenci písemností týkajících se poskytování půjček z fondů města;
 • poskytování dotací na základě rozhodnutí orgánů města, pokud nejsou evidovány jiným útvarem;
 • sestavuje závěrečný účet;
 • zpracovává dle potřeby rozpočtový výhled, případně finanční analýzy;
 • provádí výkaznictví PO;
 • zajišťuje agendu spojenou s poskytováním půjček z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova;
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok.

 

úsek pojištění majetku

 • zajišťuje a předkládá RM návrhy na pojištění majetku města a příspěvkových organizací včetně pojištění motorových vozidel;
 • zajišťuje nahlášení a řešení pojistných událostí kromě PO;
 • provádí evidenci na úseku pojištění majetku mimo PO.

 

úsek finanční účtárny

 • provádí finanční vypořádání;
 • sleduje peněžní fondy, spolupracuje se správci peněžních fondů při sestavování rozpočtu těchto fondů;
 • zabezpečuje sledování hospodaření peněžních fondů v souladu se schválenými rozpočtovými opatřeními;
 • zpracovává podklady pro přijetí úvěrů, zajišťuje jejich splátky;
 • realizuje schválená rozpočtová opatření;
 • řídí peněžní toky a provádí zhodnocování dočasně volných finančních prostředků
 • vede účetnictví o vlastním hospodaření města, o majetku včetně cenných papírů;
 • zpracovává stanovené účetní výkazy a zajišťuje jejich sumarizaci za město;
 • vyhotovuje roční a jednorázové statistické výkazy;
 • zabezpečuje styk s peněžními ústavy, zřizuje a ruší účty v peněžních ústavech;
 • vede centrální evidenci směnek a šeků, eviduje cenné papíry v majetku města.

 

úsek pokladny

 • provádí veškeré finanční pokladní operace;
 • evidence a vyúčtování pokutových bloků;
 • dotace na základě rozhodnutí orgánů města, pokud nejsou evidovány jiným útvarem;
 • připravuje a navrhuje postup inventarizačních prací radě města, koordinuje přípravu a průběh inventarizace majetku a závazků města a spolupracuje v této věci s ostatními odbory;

 

úsek místních poplatků a poplatků z výherních hracích přístro

 • evidence dokladů, z nichž vyplývá finanční plnění;
 • evidence nájemného (mimo nájemného z pozemků), včetně evidence úhrad;
 • evidence místních poplatků;
 • evidence došlých a vystavených faktur a jejich úhrady;
 • evidence VHP včetně vystavení povolení a vyúčtování výtěžku;
 • vyúčtování neinvestičních nákladů za žáky obcí, navštěvujících školy zřízené městem.
 • úsek centrální evidence pohledávek
 • vede centrální evidenci pohledávek po lhůtě splatnosti, provádí jejich vymáhání cestou soudního řízení a řízení v souladu s platným ustanovením zákona č. 337/1992 Sb.;
 • provádí činnost spojenou s vymáháním pohledávek, zajišťuje výkon rozhodnutí exekucí a dražby zabaveného majetku v souladu s platnými právními předpisy v součinnosti s orgány Policie ČR a městské policie.
 • na základě rozhodnutí příslušného orgánu zajišťuje vymáhání pohledávek, vyplývajících ze samostatné působnosti

 

úsek správy a evidence nemovitého majetku

 • zajišťuje a koordinuje v rámci své působnosti činnosti v souvislosti s nabýváním a převodem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor dle usnesení ZM;
 • zajišťuje zpracování prohlášení vlastníka podle § 5 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám, některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům, a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů;
 • podává návrhy na zápisy do katastru nemovitostí;
 • zpracovává podklady pro přiznání daně z nemovitostí a z převodu nemovitostí, kdy poplatníkem je Město Vítkov;
 • vydává souhlas s umístěním staveb, s kácením dřevin, se vstupy na pozemky, a to na pozemcích ve vlastnictví města;
 • vymezuje práva a povinnosti k majetku ve vlastnictví města, které budou užívat právnické osoby, zřízené městem;
 • předkládá orgánům města návrhy na nepeněžité vklady do společnosti, v nichž má město majetkovou účast, zpracovává návrhy na vklad do katastru nemovitostí a zpracovává prohlášení o nepeněžitém vkladu;
 • vyjadřuje se k uplatněným nárokům dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
 • a jinému majetku, v platném znění;
 • v případě legitimity úřadu obce s rozšířenou působností ke zrušení národní správy zajišťuje evidenci tohoto majetku a majetkových nároků;
 • zajišťuje v rámci své působnosti činnosti související s užíváním, nájmem, výpůjčkou věcí a zřizováním věcných břemen;
 • podílí se na přípravě podkladů ve věci změny území města, provádí vytipování lokalit pro strategické záměry města, realizuje výkupy a prodeje nemovitostí;
 • vede evidenci kupních smluv na prodané pozemky, prodané byty, prodané domy, prodané nebytové prostory, včetně evidence úhrad;
 • vede evidenci nájemních smluv na pozemky, včetně evidence úhrad;
 • vede souhrnnou evidenci nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor v majetku města;
 • zajišťuje předání smluv týkajících se majetku města sekretariátu starosty k centrální evidenci.

 

úsek agendy daně z přidané hodnoty

 • spolupracuje s ostatními odbory při přípravě osvobozených a zdanitelných plnění týkajících se dodávek zboží, prací a služeb na vstupu (dodavatelé);
 • spolupracuje s ostatními odbory při přípravě osvobozených a zdanitelných plnění týkajících se dodávek zboží, prací a služeb na výstupu (odběratelé), včetně prodejů majetku;
 • při uskutečnění plnění spolupracuje s daňovým poradcem města;
 • zpracovává daňová přiznání za zdaňovací obdobní, včetně jeho podání správci daně.

 

úsek evidence movitého majetku

 • zajišťuje činnosti, jejichž předmětem je nabytí, převod nebo nájem movitých věcí;
 • vede evidenci movitého majetku ve vlastnictví města;
 • zajišťuje předání smluv, týkajících se majetku města sekretariátu starosty k centrální evidenci.


Vztah k příspěvkovým organizacím a městské policii

úsek rozpočtu

 • tvorba a sledování čerpání rozpočtu

 

úsek finanční účtárny

 • účtování a sledování čerpání rozpočtu
 • vyúčtování neinvestičních nákladů za žáky obcí, navštěvujících školy zřízené městem

 

úsek místní poplatky a poplatky z výherních hracích přístrojů

 • místní poplatky k příspěvkovým organizacím

 

úsek pokladny

 • zajišťuje a vybavuje městskou policii pokutovými bloky
 • příjem z blokových pokut městské policie
 • úsek centrální evidence pohledávek
 • sledování pohledávek z obchodního styku

 

úsek správy a evidence nemovitého majetku

 • správa a evidence nemovitého majetku (uzavírání smluv s příspěvkovými organizacemi)

 

úsek evidence movitého majetku

 • správa a evidence movitého majetku (uzavírání smluv s příspěvkovými organizacemi)


Vztah k jiným právnickým osobám

úsek rozpočtu

 • tvorba a sledování čerpání rozpočtu včetně provádění kontroly

 

úsek finanční účtárny

 • účtování a sledování čerpání rozpočtu

 

úsek místní poplatky a poplatky z výherních hracích přístrojů

 • místní poplatky k poplatníkům

 

úsek pokladny

 • příjem plateb v hotovosti

 

úsek správy a evidence nemovitého majetku

 • uzavírání kupních a nájemních smluv, věcných břemen


Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

úsek rozpočtu

 • projednávání rozpočtu, rozpočtových opatření, finančních toků ve finančním výboru

 

úsek finanční účtárny

 • sledování čerpání rozpočtu

 

úsek místní poplatky a poplatky z výherních hracích přístrojů

 • vývoj plnění příjmů z místních poplatků a poplatků z VHP

 

Finanční odbor zajišťuje organizačně technické zabezpečení pro:

 • finanční výbor;
 • ústřední inventarizační komisi;
 • dražební komisi;
 • výbor pro dotace.


V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnost příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

úsek místních poplatků a poplatky z výherních hracích přístrojů

 • správa a správní řízení dle zákona o správě daní a poplatků a speciálních právních norem.

 

úsek centrální evidence pohledávek

 • vymáhání pohledávek dle zákona o správě daní a poplatků, správního řádu, včetně ukládání pořádkových pokut, provádění výkonů rozhodnutí cestou exekucí;
 • zajišťování exekucí.


Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v I. stupni

 • další přestupky a jiné správní delikty v působnosti odboru


Působnost v oblasti správního řízení o uložení pokuty podle zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 • dle § 58 odstavce 4) zákona o obcích

 

Osoby

JménoFunkceTelefon
Chorobinská Jana, Bc.vedoucí odboru, rozpočet+420 556 312 270
Ambrož Jaromírúčetnictví příjmů a majetku, zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení, daně+420 556 312 271
Hájková Martinaevidence a vymáhání pohledávek, exekuční řízení+420 556 312 231
Klečka Jiří-+420 556 312 276
Knichalová Janaevidence a správa místních poplatků, povolení k umístění herního prostoru+420 556 312 241
Machurová Mariehlavní účetní, účetnictví výdajů, transferů, fondů+420 556 312 272
Hübnerová Ivetapokladna, pokutové bloky, recepty a žádanky na omamné látky+420 556 312 275
Benschová Renata, Bc.pronájmy, pachty a výpůjčky pozemků, individuální dotace, návratné finanční výpomoci, dary+420 556 312 292
Novotný Michal, Ing.prodej, směna, nabytí pozemků, věcná břemena, souhlasy s umisťováním staveb, vstupů na pozemky+420 556 312 274
Pešlová Jarmila, DiS.evidence a úhrada faktur, DPH, cestovní náhrady, evidence a vymáhání pohledávek+420 556 312 273
Vedra Radim, Ing.evidence a pojištění majetku, výkaznictví a metodika pro příspěvkové organizace+420 556 312 258