Obsah

Městská policie Vítkov

Organizační zařazení

Město Vítkov
Adresy
Pro osobní návštěvu
náměstí Jana Zajíce 4, 74901 Vítkov
Pro osobní návštěvu
náměstí Jana Zajíce 4, 74901 Vítkov

Městská policie Vítkov

 

Městská policie Vítkov
náměstí Jana Zajíce 4
749 01 Vítkov

Tel: 556 312 277, 556 312 278

 

Mobil: 603 262 069

 

E-mail: mestska.policie@vitkov.info

 

ÚŘEDNÍ HODINY pro vyřizování ztrát a nálezů:

PO, ST: 08.00 - 10.00 hod., 14.00 - 16.00 hod.

V jiné dny a hodiny po telefonické domluvě (556 312 277, 603 262 069).

V případě ztrát a nálezů v působnosti Města Vítkova je orgánem příslušným k přebírání, uchovávání a vydávání nálezů Městská policie Vítkov. 

 

Městskou policii ve Vítkově sloužící k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města, zřídilo zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou č. 1/92 dne 29. 4. l992 a vydáním nové OZV č. 3/2001 z 29. 8. 2001 o Městské policii Vítkov a jejím stejnokroji.

Městská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly podle zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii nebo jiného zákona. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle citovaného nebo jiného zákona zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, přispívá v rozsahu stanoveném citovaným nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě. Řízením Městské policie Vítkov je usnesením ZM pověřen místostarosta, který rovněž jménem města jedná v pracovněprávních vztazích strážníků.

Strážník MP je zaměstnancem Města Vítkova, zařazeným do Městské policie. Početní stav Městské policie Vítkov stanovuje ZM, z toho 1 strážník je pověřen plněním některých úkolů při řízení MP.

 

Činnost MP vychází obecně ze zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších doplňků a změn a zejména v návaznosti na tyto právní a obecně závazné předpisy:

 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Zákon č 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Listina základních práv a svobod vyhlášena usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Zákon č.65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

 • Právní předpisy Města Vítkova 

 

Městská policie kontroluje a zajišťuje zájmy města v souladu se zákonem o obecní policii.

Uložením napomenutí a pokuty příkazem na místě může Městská policie projednat přestupek:

 • jehož projednávání je v působnosti obce

 • proti občanskému soužití, pokud nebyl spáchán porušením zákona o silničním provozu

 • proti pořádku ve státní správě spáchaný neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením

 • všechny přestupky k jejichž projednání je Městská policie oprávněna podle zvláštních zákonů

 

Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 10.000,- Kč. Mladistvému obviněnému lze příkazem na místě uložit pokutu nejvýše 2.500,-Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.

Městská policie je k plnění svých úkolů podle zákona o obecní policii oprávněna vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů poskytnutí údajů:

Policie o

 • hledaných a pohřešovaných osobách a věcech
 • odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motorových vozidel
 • totožnosti osob, které byly předvedeny na policii podle § 13 odst. 1 až 3 nebo omezeny na osobní svobodě podle § 76 odst. 2 trestního řádu
 • totožnosti cizinců

 

Obecních úřadů obcí s rozšířenou působností o

 • totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na území obce spáchán přestupek
 • řidiči, který je podezřelý ze spáchání přestupku na území obce
 • osobě mladší 18 let, které se poskytuje sociálně-právní ochrana dětí podle zvláštního právního předpisu8a)
 • totožnosti občana obce, kde obecní policie plní úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona

 

Obecních úřadů o

 • psech přihlášených podle zvláštního právního předpisu u správce místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místních poplatků ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů
 • povoleních ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území obce
 • povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
   

ministerstva o

 • číslech, popřípadě sériích ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datu ohlášení jejich ztráty, odcizení nebo zničení

 

ministerstva nebo policie o

 • základního registru obyvatel
 • agendového informačního systému evidence obyvatel
 • agendového informačního systému cizinců
 • registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v informačních systémech evidence obyvatel nebo cizinců

 

Rejstříků trestů, a to z evidence přestupků

 

Při plnění svých úkolů může obecní policie využívat ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

 • příjmení
 • jméno, popřípadě jména
 • adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu
 • datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil
 • státní občanství, popřípadě více státních občanství

 

Při plnění svých úkolů může obecní policie využívat z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení
 • datum narození
 • místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát
 • rodné číslo
 • státní občanství, popřípadě více státních občanství
 • adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu
 • omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil
 • jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
 • zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání

 

Při plnění svých úkolů může obecní policie mimo údajů obsažených v základním registru obyvatel vyžadovat z informačního systému cizinců tyto údaje:

 • číslo a platnost oprávnění k pobytu
 • počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky
 • omezení svéprávnosti
 • správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území České republiky
 • zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání

 

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke ztotožnění osoby a v rozsahu splnění daného úkolu. Jestliže vyžadované údaje mají povahu osobních údajů, dožádaný orgán je poskytne pouze v rozsahu nezbytně nutném ke ztotožnění osoby (jméno, příjmení, datum narození, rodné čísla a bydliště). Dokumentace každého použití údajů ze základního registru, z informačního systému evidence obyvatel nebo cizinců se uchovává po dobu 1 roku.

 

 

 

 

 

Kontaktní spojení

Vedoucí strážník MP: +420 556 312 278
Služebna MP: +420 556 312 277
Mobilní telefon: +420 603 262 069

Osoby

JménoFunkceTelefon
Mišáček Romanvedoucí strážník městské policie+420 556 312 278
Broža Michalzástupce vedoucího strážníka městské policie+420 556 312 277
Peter Radekstrážník městské policie+420 556 312 277
Onderka Milošstrážník městské policie+420 556 312 277
Baroňová Michaelastrážník městské policie+420 556 312 277
Tichý Lukáš, Bc.strážník městské policie