Obsah

Městský úřad Vítkov

Organizační zařazení

Město Vítkov

Podřízené organizační složky

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad zajišťuje projednávání určených přestupků, správních deliktů a pokut. Zajišťuje vyřizování matriční agendy, státního občanství, agendy evidence obyvatel a vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů. Zodpovídá za koordinaci a zabezpečování činností souvisejících se systémem Czech POINT na pracovištích MěÚ a vydává ověřené výstupy z agendy Czech POINT. Vede evidenci stížností pro celý městský úřad a provádí úkony s tímto související. Zodpovídá za metodickou a kontrolní činnost v oblasti zákona o ochraně osobních údajů. Legislativně zpracovává návrhy právních předpisů obce a provádí úkony s tímto související. Zabezpečuje úkoly při sčítání lidu, domů a bytů. Jako obecní živnostenský úřad zabezpečuje výkon státní správy v souvislosti s živnostenským podnikáním, vykonává činnosti podle zákona o živnostenských úřadech, týkající se živností ohlašovacích volných, řemeslných, vázaných a živností koncesovaných, současně je jedním z orgánů vykonávajících dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, je oprávněn ukládat postihy podle zákona o spotřebních daních, a podle zákona o zemědělství vede evidenci zemědělských podnikatelů včetně souvisejících činností.
Odbor sociálních věcí vykonává činnost v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně právní ochrany dětí a zdravotnictví.
Odbor dopravy řeší věci týkající se provozu na pozemních komunikacích, oblasti evidence, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a oblasti evidence silničních vozidel. Je příslušným k vydávání rozhodnutí o registraci a provozu autoškol, taxislužeb a stanic měření emisí. Řeší dopravní přestupky v daném regionu.
Je odborem městského úřadu pro zabezpečení samostatné působnosti v oblasti školství a výkonu státní správy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zabezpečuje správu v oblasti podpory regionálního rozvoje. Odbor usměrňuje a řídí výstavbu na území města, financované z rozpočtu města, z dotací a úvěrů poskytnutých městu. Na těchto stavbách zajišťovaných městem plní funkci investora. Zajišťuje technickou správu nemovitého majetku, dodávky energií, revize vymezených technických zařízení. Technickou správou se rozumí zejména sledování technického stavu majetku, jeho údržba, opravy, zajišťování služeb souvisejících s užíváním tohoto majetku. Řeší bytové problémy občanů v souladu s vnitřní směrnici města, tykající se bytů. Je rovněž odborem pro zabezpečení pronájmu, výpůjček nebytových prostor ve vlastnictví města. Organizuje a realizuje zadávání veřejných zakázek. Zabezpečuje úkoly v oblasti nakládání s komunálními odpady, činnosti na úseku veřejné dopravy, zajišťuje dle plánu zimní údržby správu a údržbu místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, zelených ploch dle plánu údržby zeleně, veřejného osvětlení ve městě a pohřebišť. Koordinuje činností příspěvkových organizací, vyplývají ze zřizovacích listin.
V rámci přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti vykonává funkci silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad.
V rámci přenesené působnosti obce vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací. Vykonává činnost v oblasti místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanic měření emisí a prevence provozu na pozemních komunikacích (BESIP).
Je odborem městského úřadu, který vykonává státní správu na úseku územního řízení a stavebního řádu a na úseku pořizovatele územně plánovací dokumentace. Je stavebním úřadem, úřadem územního plánování a vyvlastňovacím úřadem. Zabývá se postupnou realizací územního plánu města a jeho změn, pořizuje územně analytické podklady. Zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče, ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti, zemědělství a ochrany vod. V samostatné působnosti vykonává správu městské zeleně. Vydává ověřené výstupy z katastru nemovitostí. Vydává koordinované stanovisko a koordinované závazné stanovisko. Je exekučním správním orgánem na nepeněžitá plnění, kdy exekučním titulem je rozhodnutí, které vydal v prvním stupni.
Je odborem městského úřadu, který zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpočtu a jeho úprav, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním města, příspěvkových organizací a městské policie. Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospodářství, půjčkách, úvěrech a jejich splátkách, sdružených prostředcích, akciích, podílech a jiných cenných papírech, zabezpečuje vhodné zhodnocování dočasně volných finančních prostředků a dodržování vztahů ke státnímu rozpočtu a státním fondům v souladu s platnými právními předpisy, provádí pojištění majetku.
V rámci přenesené působnosti je správcem místních poplatků – poplatku ze psů, poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek za užívání veřejného prostranství. Vede vykonávací řízení i u pohledávek (poplatků a pokut), kde není odbor správcem.
Zabezpečuje jednotnou metodiku rozpočtu, účetnictví, poplatků. Zajišťuje vymáhání pohledávek města,včetně exekuce majetku.
Zabezpečuje úkoly vyplývající ze samostatné působnosti města, týkající se komplexního zajišťování správy movitého a nemovitého majetku města, s výjimkou věcí, které spravují z různých právních titulů právnické osoby zřízené městem.