Obsah

Odbor sociálních věcí

Organizační zařazení

Město Vítkov > Městský úřad Vítkov

Postavení a základní úloha odboru

Odbor sociálních věcí vykonává činnost v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně právní ochrany dětí a zdravotnictví.

 

Členění odboru

 • úsek péče o občany, sociální služby, prevence 
 • úsek sociálně-právní ochrany dětí

 

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny


úsek péče o občany, sociální služby, prevence 

 1. napomáhá zapojení těžce zdravotně postižených občanům do kulturního a společenského života, podílí se na činnosti a provozu klubu důchodců,
 2. podílí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů, navrhuje radě města přidělení volných bytů určených k bydlení starých a zdravotně postižených občanů, které jsou v majetku města,
 3. sleduje a kontroluje úroveň poskytovaných sociálních služeb občanům města,
 4. disponuje s rozpočtovými prostředky v rámci schváleného rozpočtu
 5. zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám na svém území, zajišťuje dostupnost informací o poskytování sociálních služeb, spolupracuje s dalšími obcemi a s poskytovateli sociálních služeb ( § 94 zákona č.108/2006 Sb),
 6. podílí se na realizaci preventivních programů sociálně patologických jevů a programů ochrany a podpory veřejného zdraví
 7. zajišťuje opatrovnictví osob s trvalým pobytem ve Vítkově a jeho místních částech, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům.
 8. spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování. Zpracovává a zajišťuje podání žádostí o dotační tituly v oblasti sociálních věcí. 

 

úsek sociálně-právní ochrany dětí, prevence

zabezpečuje sociálně-právní ochranu dětí dle § 10 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vztah k příspěvkovým organizacím a městské policii

Odbor spolupracuje se školskými zařízeními i městskou policii ve věcech sociálně právní ochrany dětí, prevence negativních sociálních jevů a řešení nepříznivých životních situací občanů města.

 

Vztah k jiným právnickým osobám

Odbor spolupracuje se správou bytového fondu, školskými zařízeními i městskou policií ve věcech sociálně-právní ochrany dětí, prevence negativních sociálních jevů a řešení nepříznivých životních situací občanů města.

 

Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

 1. zajišťuje organizačně technické zabezpečení pro komisi sociálně-právní ochrany dětí podle § 38 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 2. zajišťuje účast u ústního jednání ve věci přestupků je-li obviněným mladistvý podle § 33 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnost příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřená pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

úsek sociálních služeb a prevence

 1. Odbor sociálních věcí zajišťuje výkon státní správy v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, o osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby, o osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené rizikovým způsobem života, o oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, o osoby bez přístřeší, nezaměstnané a rodiny s dětmi a v oblasti a zdravotnictví. Odbor sociálních věcí poskytuje poradenství ve všech uvedených oblastech.

 2. zastupuje osobu, která podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby. (§91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb.),

 3. zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu (§ 92 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb.),

 4. koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady a územními samosprávnými celky (§ 92 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb.);

 5. na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna (§ 92 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb.);

 6. na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob (§ 92 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb.).

 

úsek sociálně-právní ochrany dětí, prevence

 

 1. zabezpečuje sociálně právní ochranu dětí ve smyslu ustanovení zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

 2. zabezpečuje funkci opatrovníka v případech, kdy dítě nemůže zastoupit žádný z rodičů ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dětmi,

 3. účastní se výslechů nezletilých, zpracovává informace o rodinné situaci pro potřeby soudů, PČR, sepisuje návrhy pro potřeby občanů k soudům, podává podněty k soudu na vyslovení výchovného opatření;

 4. zabezpečuje funkci opatrovníka žadatele o azyl mladšího 18-ti let, kde je nezletilý hlášen k pobytu v případě, že se na území ČR nezdržuje žádný jeho příbuzný podle § 89 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

 5. projednává přestupky dle § 59 až 59 l zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, dle § 53 a 55 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.

Více informací - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

 

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Klapetková Hana, Mgr. vedoucí odboru sociálních věcí, žadatelé o náhradní rodinnou péči +420 556 312 222
+420 724 141 123
Ambrožová Adéla, Bc. sociálně-právní ochrana dětí +420 556 312 226
+420 734 735 040
Černocká Marie, Mgr. kurátor pro mádež, náhradní rodinná péč +420 556 312 234
+420 736 157 124
Fojtíková Kateřina, Mgr. sociální pracovník, parkovací průkazy +420 556 312 225
+420 737 465 009
Gonsiorová Lenka, Bc. náhradní rodinná péče, kurátor pro mládež +420 556 312 220
+420 724 104 407
Kubalová Pavlína, Mgr. sociálně - právní ochrana dětí +420 556 312 224
+420 724 373 883
Laník Ivo, Bc. sociální pracovník, komunitní plánování soc. služeb +420 556 312 223
Molková Jana, Mgr., DiS. sociální pracovník, opatrovnictví +420 556 312 229
+420 603 230 914
Raabová Regina, DiS. sociální pracovník, opatrovnictví, kurátor pro dospělé +420 556 312 227
+420 737 238 549