Obsah

Oddělení dopravy

 

Postavení a základní úloha oddělení

Součástí odboru služeb je oddělení dopravy, které řeší věci týkajících se provozu na pozemních komunikacích, oblasti evidence, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a v oblasti evidence silničních vozidel. Je oddělením příslušným k vydávání rozhodnutí o registraci a provozu autoškol. Oddělení řeší dopravní přestupky v daném regionu.

 

Odkazy:Členění oddělení

 • úsek autoškol a zkušebního komisaře

 • úsek registrů řidičských oprávnění

 • úsek registrů silničních vozidel

 • úsek dopravních přestupků


Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

Disponuje s rozpočtovými prostředky dle schváleného popř. upraveného rozpočtu kapitol oddělení dopravy.


Vztah k příspěvkovým organizacím a městské policii

Spolupracuje při plnění úkolů souvisejících s předmětem činnosti s Městskou policii ve Vítkově.

 

Vztah k jiným právnickým osobám

Spolupracuje při plnění úkolů souvisejících s předmětem činnosti s Policií České republiky.


Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

Oddělení dopravy se podílí na činnosti

 • komise dopravy.


V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

 

úsek autoškol a zkušebního komisaře

 • zabezpečuje výkon státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel;

 • vydává osvědčení o registraci provozování autoškol včetně jeho změny nebo odnětí;

 • vydává potvrzení o schválení výcvikového vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole včetně změn v jeho užívání

 

úsek registrů řidičských oprávnění

 • zabezpečuje výkon státní správy ve věcech evidence vydávání řidičských průkazů, vydávání řidičských oprávnění včetně způsobilosti k řízení motorových vozidel.

 

úsek registrů silničních vozidel

 • vede registr silničních vozidel a rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných do registru;

 • vede registr zvláštních vozidel a rozhoduje o zápisu zvláštního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných v registru;

 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla, rovněž tak u zvláštního vozidla;

 • vystavuje duplikáty technického průkazu a osvědčení o registraci silničního nebo zvláštního vozidla;

 • rozhoduje o vyřazení silničního a zvláštního vozidla z provozu;

 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního a zvláštního vozidla nebo jednotlivě dovezeného vozidla;

 • přiděluje silničním a zvláštním motorovým vozidlům registrační značku a vydává tabulku s registrační značkou;

 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla;

 • provádí výpisy z evidence silničních nebo zvláštních vozidel;

 • provádí zápisy změn údajů zapisovaných do registru vozidel.

 

úsek dopravních přestupků

 • provádí výkon státní správy na úseku přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,(dopravní nehody, řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu, parkování vozidel, nepřiměřená rychlost, technický stav vozidel, nepředložení dokladů apod.) 

 • provádí výkon státní správy na úseku ostatních přestupků na úseku dopravy a silničního hospodářství ( provozování dopravy bez povolení, užití dálnice bez poplatku, zničení, poškození zařízení a značek, uzavření komunikace bez povolení apod.), 

 • provádí výkon státní správy na úseku přestupků -zákonného pojištění motorových vozidel, 

 • provádí výkon státní správy na úseků přestupků ve státní správě, které byly spáchány na úseku dopravy ( např. neprovedení změn v registru vozidel při koupi nebo prodeji vozidla). 

 • projednává přestupky na úseku pracovního režimu řidiče podle nařízení EU 

 • projednává přestupky na úseku plnění zákona č. 13/1997 Sb., vážení vozidel 

 

Přestupky, které oddělení projednává v I. stupni

 • podle ustanovení § 2, § 4 a  § 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;

 • podle ustanovení § 34e zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů;

 • podle ustanovení § 125c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů přestupky fyzických osob, podle ustanovení §125d téhož zákona přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, podle ustanovení §125f téhož zákona přestupky provozovatele vozidla ;

 • podle ustanovení § 83 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů přestupky fyzických osob a přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob podle ustanovení §83a téhož zákona;

 • podle ustanovení § 56 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů přestupky právnických a podnikajících fyzických osob ;

 • podle ustanovení § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob;

 • podle ustanovení § 42a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů přestupky fyzických osob a přestupky právnických a podnikajících fyzických osob podle ustanovení § 42b téhož zákona;

 • další přestupky v působnosti oddělení


 

Působnost v oblasti správního řízení o uložení pokuty podle zákona o obcích , ve znění pozdějších předpisů

Přestupky podle ustanovení § 66d zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.