Obsah

Oddělení kultury

Oddělení kultury

 

Postavení a základní úloha oddělení

Součástí odboru služeb je oddělení kultury, které zabezpečuje úkoly v oblasti vnějších vztahů a prezentace města. Základní činností je zajištění kulturních a společenských akcí, promítaní filmové produkce, rozvoje turistického a cestovního ruchu na Vítkovsku a jeho propagace, vydávání místního tisku a vedení depozitáře.

Je oddělením, které řídí činnost knihovny, poskytování informací prostřednictvím webových stránek města, provozování informačního centra – IC.

 

Odkazy:

 

Členění oddělení

 • úsek zajišťování kulturních a společenských akcí
 • úsek knihoven
 • úsek propagace, turistického a cestovního ruchu
 • úsek tvorby a údržby webových stránek, Vítkovský zpravodaj
 • úsek správy kulturního domu,knihovny a kina

 

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

 • úsek zajišťování kulturních a společenských akcí
 • pořádá kulturní, společenské a sportovní akce, výstavy, besedy a kurzy;
 • sjednává vystoupení profesionálních umělců;
 • zajišťuje provoz kina Panorama a Kulturního domu ve Vítkově, zajišťuje programovou nabídku KD, kina a knihovny;
 • spolupracuje se spolky a zájmovými sdruženími, školami i jednotlivci při přípravě kulturních, společenských a sportovních akcí a volnočasových aktivit;
 • zajišťuje a koordinuje kulturní a společenské akce ve městě;
 • vyhlašuje informace městským rozhlasem.
 • zajišťuje provoz muzea - pořádání příležitostných výstav (muzeum nemá stálou expozici)

 

úsek knihoven

 • provozuje městskou knihovnu;
 • zajišťuje výkon regionálních funkcí pro knihovny na Vítkovsku;
 • zabezpečuje metodickou pomoc okolním knihovnám;
 • zabezpečuje činnost dvou klubů při městské knihovně ve Vítkově - klubu pro maminky s dětmi a klubu pro dospělé čtenáře.

 

úsek propagace, turistického a cestovního ruchu

 • zabezpečuje provoz informačního centra pro občany a turisty
 • prezentace města na výstavách cestovního ruchu a veletrzích;
 • vydává propagační materiály města;
 • spolupracuje s Moravskoslezským krajem při realizaci Marketingové strategie cestovního ruchu turistického regionu severní Moravy a Slezska (Nízký Jeseník);
 • pořádá příležitostné výstavy a přednášky;
 • spolupracuje při vydávání tiskovin města;
 • organizuje činnosti spojené akcemi pořádanými ve spolupráci s družebními zahraničními obcemi.

 

úsek tvorby a údržby webových stránek, Vítkovský zpravodaj

 • vydává měsíčník Vítkovský zpravodaj;
 • spravuje webové stránky města;
 • vyvěšuje materiály na úřední desku a na informativní tabule ve Vítkově a místních částech.
 • vyvěšování praporů a zajišťování zákona o užívání státních symbolů České republiky

 

úsek správy kulturního domu, knihovny a kina

 • správa objektů, běžná údržba a opravy kulturního domu, kina a knihovny
 • úklid vnitřních prostor – kino a KD
 • údržba venkovních přilehlých ploch ke KD, knihovně a kinu včetně úklidu sněhu

 

všeobecně

 • podílí se v rámci své činnosti na zajištění účasti města v grantových programech vyhlašovaných ministerstvy, Evropskou unií apod. a vede o nich evidenci;
 • připravuje podklady pro vydávání obecně závazných předpisů města v oblasti své působnosti;
 • disponuje s rozpočtovými prostředky dle schváleného popř. upraveného rozpočtu kapitol odboru služeb.


Vztah k příspěvkovým organizacím a městské policii

 • Spolupracuje s příspěvkovými organizacemi a městskou policii při zabezpečování kulturních akcí.


Vztah k jiným právnickým osobám

 • Spolupracuje při zabezpečování své činnosti se spolky a organizacemi.


Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

 • Oddělení kultury zabezpečuje organizačně technické práce související s činnostikulturní komise.

 

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

 • není vymezena


Přestupky a správní delikty, které oddělení projednává v I. stupni

 • neprojednává


Působnost v oblasti správního řízení o uložení pokuty podle zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 • není vymezena

 

Kontaktní spojení

Mobilní telefon: +420 737 113 302