Obsah

Tajemnice úřadu

Organizační zařazení

Město Vítkov > Městský úřad Vítkov
Adresy
náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

Ing. Šárka Petrtýlová

Ing. Šárka Petrtýlová

Telefon: +420 556 312 203
Mobil: +420 724 183 263
E-mail: tajemnik@vitkov.info
  petrtylova@vitkov.info 

 

Tajemnici jmenuje a odvolává starosta se souhlasem ředitele krajského úřadu. Tajemnice je zaměstnancem Města Vítkova. Je nadřízená všem zaměstnancům Města Vítkova, zařazených do MěÚ (kromě zaměstnanců zařazených do MP) a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů.

 

 • Dbá o účinnou organizaci práce odborů městského úřadu, o plynulý chod jejich práce a součinnost při plnění úkolů. Prostřednictvím zaměstnanců MěÚ zajišťuje plnění usnesení RM a ZM. Řídí a kontroluje činnost zaměstnanců Města Vítkova, zařazených do MěÚ.
 • Tvoří koncepci rozvoje a komplexního zajištění přeneseného výkonu státní správy v obci s rozšířenou působností.
 • Zpracovává návrhy na zdokonalení řídících informačních systémů, vydává spisový a skartační řád a pracovní řád městského úřadu, vnitřní organizační předpisy a příkazy a zodpovídá za jejich aktualizaci.
 • Uzavírá z pozice zaměstnavatele kolektivní smlouvu s odborovou organizací.
 • Zpracovává roční plán mzdových prostředků. V souladu s příslušnými předpisy zařazuje zaměstnance dle katalogu prací do platových tříd, přiznává platy a rozhoduje o vyčlenění finančních prostředků pro odměňování. Zpracovává návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů.
 • Je předsedou správní rady Fondu zaměstnavatele a zodpovídá za dodržování zásad hospodaření s fondem.
 • Zodpovídá za personální obsazení MěÚ.
 • Zúčastňuje se jednání RM a ZM s hlasem poradním.
 • Předkládá orgánům města návrhy a materiály zpracované odborem vnitřní správy kromě úseku krizového řízení, odborem správních činností, živnostenským úřadem, oddělením dopravy a zprávy o činnosti odborů a oddělení.
 • Koordinuje chod odboru vnitřní správy a sekretariátu, zabezpečuje a řídí personální činnosti, zahrnující především personální práci, odbornou přípravu a sociální rozvoj.
 • Připravuje návrh plánu práce rady a zastupitelstva města.
 • Z činnosti v oblasti samostatné i přenesené působnosti je odpovědná starostovi.
 • Dbá na zdokonalování materiálně technického vybavení MěÚ, odpovídajícího potřebám zkvalitňování řídících a správních úkonů.
 • Zabezpečuje vykonání státoobčanského slibu fyzickou osobou, které bylo uděleno státní občanství.
 • Zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města.
 • Svolává a řídí pravidelné i operativní porady vedoucích odborů, koordinuje spolupráci odborů městského úřadu, rozhoduje o řešení případných sporů mezi odbory při zabezpečování pracovních úkolů.
 • Jmenuje a odvolává předsedu a ostatní členy výběrové komise pro posouzení uchazečů o jmenování do funkce vedoucího úředníka nebo uchazečů o přijetí do pracovního poměru úředníka.
 • Vnitřním předpisem stanoví, kteří úředníci jsou ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oprávněnými úředními osobami a rozsah jejich oprávnění.
 • Je evidenčním orgánem dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Vede registr oznámení. Podává návrhy na zahájení řízení o porušení povinnosti veřejných funkcionářů stanovených zákonem o střetu zájmů.

 

 

Kontaktní spojení

Mobilní telefon: +420 724 183 263

Osoby

JménoFunkceTelefon
Petrtýlová Šárka, Ing.Tajemnice městského úřadu+420 556 312 203
+420 724 183 263