Obsah

Finanční odbor - ceny nemovitostí

Stanovení ceny některých pozemků k prodeji

Pozemky zastavěné rekreační stavbou, pozemky tvořící s rekreační stavbou jednotný funkční celek nebo pozemky užívané k rekreaci ve všech kat. územích spravovaných městem: 750 Kč/m2

Pozemky zastavěné garážemi nebo pozemky určené k výstavbě garáží ve všech katastrálních územích spravovaných městem:

600 Kč/m2

Zasíťované pozemky nebo jejich části určené pro stavbu, nebo pozemky tvořící jednotný funkční celek se stavbou v kat. území Vítkov:

600 Kč/m2

Nezasíťované pozemky nebo jejich části určené pro stavbu, nebo pozemky tvořící jednotný funkční celek se stavbou v kat. území Vítkov:

375 Kč/m2

Pozemky nebo jejich části určené pro stavbu nebo pozemky tvořící jednotný funkční celek se stavbou v místních částech (Klokočov u Vítkova, Jelenice, Lhotka u Vítkova, Nové Těchanovice, Zálužné, Prostřední Dvůr, Podhradí) a lokalitách (Veselka, Nýtek):

150 Kč/m2

V případě, že prodávaný pozemek bude dlouhodobě zamokřen, příliš svažitý nebo se bude nacházet v ochranném pásmu technické infrastruktury (voda, kanál, plyn, vedení NN, VN), je možné požádat zastupitelstvo města o slevu z kupní ceny (platí pouze pro tabulkové ceny dle tohoto článku):

- dlouhodobě zamokřený, podmáčený pozemek 30 %,

- příliš svažitý pozemek 30 %,

- faktický dopad ochranného pásma technické infrastruktury 30 %.

 

Jednotlivé slevy lze sčítat, ovšem celková výše slevy z kupní ceny dle tohoto odstavce může činit maximálně 50 %.

 

Stanovení ceny některých pozemků k pronájmu (propachtování)

Pozemky zastavěné rekreační stavbou a pozemky tvořící s rekreační stavbou jednotný funkční celek ve všech katastrálních územích spravovaných městem:

10 Kč/m2/rok

Zastavěné pozemky a pozemky sloužící k zastavění v katastrálním území Vítkov:

7 Kč/ m2/rok

Ostatní pozemky v katastrálním území Vítkov mimo veřejná prostranství (např. zahrádky):

3 Kč/m2/rok

Ostatní pozemky v místních částech (Klokočov u Vítkova, Jelenice, Lhotka u Vítkova, Nové Těchanovice, Zálužné, Prostřední Dvůr, Podhradí) a lokalitách (Veselka, Nýtek):

2 Kč/m2/rok

Pozemky sloužící jako vodní plocha ve všech katastrálních územích spravovaných městem:

1 Kč/m2/rok

Pozemky využívané jako pastviny, nebo využívané za účelem sečení a spotřebovávání travní hmoty (nepodnikatelská činnost):

500 Kč/ha/rok

Reklamní plakáty, bannery, plochy apod.:

500 Kč/m2/rok

Pozemky sloužící k zemědělské činnosti ve všech kat. územích spravovaných městem (podnikatelská činnost):

1.100-2.200 Kč/ha/rok

Pozemky určené k podnikání (např. předzahrádky):

10 Kč/m2/rok

 

Bude-li celková cena vypočtená dle tohoto článku nižší než 400 Kč/rok, stanovuje se nájemné/pachtovné ve výši 400 Kč/rok.

 

Stanovení jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene

Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene pro nepodnikající fyzické osoby a také pouze pro běžná standardní věcná břemena související s bydlením či rekreací (např. služebnost inženýrské sítě) pro podporu rozšiřování a zkvalitňování bydlení a rekreace v oblasti města Vítkova činí:

věcné břemeno v pozemku města:

200 Kč/m

věcné břemeno v pozemku města v délce nad 20 m:

4.000 Kč