Obsah

Správní poplatky v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů na useku silničního správního úřadu

 

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. třídy nebo III třídy anebo místní komunikace na dobu platnosti

 • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní - 100 Kč

 • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců - 500 Kč

 • delší než 6 měsíců - 1 000 Kč

 • Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci - 500 Kč

 

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. třídy nebo III. třídy anebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost, na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity

 • přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry - 1 200 Kč

 • největší povolenou hmotnost do 60 t včetně - 2 500 Kč

 • největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav s největší povolenou hmotností do 60 t (s platností povolení nejdéle na 3 měsíce od právní moci povolení - 6 000 Kč

 

V oblasti dopravních staveb

 • vydání stavebního povolení u nové stavby - 10 000 Kč

 • vydání rozhodnutí o prodloužení platnostistavebního povolení – 1000 Kč

 • vydání souhlasu s ohlášenou stavbou – 500 Kč

 • vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením – 500 Kč

 • vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby – 1000 Kč

 • vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu – 1000 Kč

 • ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentaceskutečného provedení stavby(pasport) – 500 Kč