Obsah

Správní poplatky v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů na useku silničního správního úřadu

 

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. třídy nebo III třídy anebo místní komunikace na dobu platnosti

  • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní - 100 Kč

  • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců - 500 Kč

  • delší než 6 měsíců - 1 000 Kč

  • Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci - 500 Kč

 

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. třídy nebo III. třídy anebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost, na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity

  • přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry - 1.200 Kč

  • největší povolenou hmotnost do 60 t včetně - 2.500 Kč

  • největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav s největší povolenou hmotností do 60 t (s platností povolení nejdéle na 3 měsíce od právní moci povolení - 6.000 Kč

 

V oblasti dopravních staveb

Vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje

- ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení 

1.000 Kč

- ke stavbě vyžadující společné povolení (územní/stavební)        

10.000 Kč

Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 

1.000 Kč

Vydání souhlasu s ohlášeným stavením záměrem     

500 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením     

1.000 Kč

Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením      

500 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby      

1.000 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby      

1.000 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu  

1.000 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby     

500 Kč

Vydání souhlasu s odstraněním stavby                 

500 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb 

5.000 Kč

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené  dokumentace skutečného provedení stavby (pasport)

500 Kč

Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem    

10.000 Kč