Obsah

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

 

správní činnosti

ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie (vidimace)

30,- Kč za každou i započatou stránku

ověření pravosti podpisu (legalizace)

30,- Kč za každý podpis

nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin

20,- Kč za každou matriční událost

vydání stejnopisu rodného, oddacího, úmrtního listu

100,- Kč

vydání povolení změny:

a)    příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení*

100,- Kč

b)    jména nebo příjmení v ostatních případech*

1 000,- Kč

* Od poplatku je osvobozena změna příjmení v případě, že manžel, který přijal příjmení druhého manžela, oznámí matričnímu úřadu do 6 měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

uzavření manželství:

a)    mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR

3 000,- Kč

b)    mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR

2 000,- Kč

c)    mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

1 000,- Kč

d)    vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství

500,- Kč

ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku (děti do 15 let od poplatku osvobozeni)

50,- Kč

ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR

100,- Kč

podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu za každou osobu

100,- Kč

vydání potvrzení z evidencí (informační systém evidence obyvatel, informační systém občanských průkazů, informační systém cestovních dokladů) za každou i započatou stránku

50,- Kč

podání žádosti o zprostředkování kontaktu za každou kontaktovanou osobu

500,- Kč

vydání cestovního pasu

600,- Kč

vydání cestovního pasu občanům mladším 15 let

100,- Kč

vydání cestovního pasu do 5-ti pracovních dnů

3 000,- Kč

vydání cestovního pasu do 5-ti pracovních dnů -  občanům mladším 15 let

1 000,- Kč

vydání cestovního pasu do 24 hodin v pracovních dnech, vždy s převzetím u Ministerstva vnitra

6 000,- Kč

Vydání cestovního pasu do 24 hodin v pracovních dnech, vždy s převzetím u Ministerstva vnitra -  občanům mladším 15 let

2 000,- Kč

převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

100,- Kč

vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic

100,- Kč

vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 5-ti pracovních dnů

500,- Kč

vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 5-ti pracovních dnů – občanům mladším 15 let

300,- Kč

vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech, vždy s převzetím u Ministerstva vnitra

1 000,- Kč

vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech, vždy s převzetím u Ministerstva vnitra - občanům mladším 15 let

500,- Kč

vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let

50,- Kč

vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR

100,- Kč

vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené změny

100,- Kč

vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu

200,- Kč

převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

100,- Kč

odblokování elektronické autentizace občanského průkazu

100,- Kč

vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce (v případě, kdy je občanu vydáván občanský průkaz bezprostředně po nabytí státního občanství udělením)

100,- Kč

 

 

obecní živnostenský úřad

ohlášení živnosti/přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1 000,- Kč

další ohlášení živnosti/přijetí další žádosti o koncesi

500,- Kč

změna rozhodnutí o udělení koncese

500,- Kč

vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

500,- Kč

vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

100,- Kč

vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost (za každou i započatou stránku)

20,- Kč

přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona

50,- Kč

zápis zemědělského podnikatele do evidence

1 000,- Kč

změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci

500,- Kč

změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele

100,- Kč

vydání úplného nebo částečného výpisu z rejstříku zemědělského podnikatele na žádost (za každou i započatou stránku)

15,- Kč*

* 15,- Kč za 1 stránku, za každou další 5,- Kč

 

Poplatky lze zaplatit hotově nebo bezhotovostně v pokladně Městského úřadu Vítkov, složenkou, příp. převodem na bankovní účet.