Obsah

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

 

správní činnosti

ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie (vidimace)

30 Kč za každou i započatou stránku

ověření pravosti podpisu (legalizace)

30 Kč za každý podpis

nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin

50 Kč za každou matriční událost nebo 200 Kč za každou i započatou hodinu

vydání stejnopisu rodného, oddacího, úmrtního listu

100 Kč

vydání povolení změny:

a)    příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení*

100 Kč

b)    jména nebo příjmení v ostatních případech*

1.000 Kč

* Od poplatku je osvobozena změna příjmení v případě, že manžel, který přijal příjmení druhého manžela, oznámí matričnímu úřadu do 6 měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

uzavření manželství:

a)    mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR

3.000 Kč

b)    mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR

2.000 Kč

c)    mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

1.000 Kč

d)    vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství

500 Kč

ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku (děti do 15 let od poplatku osvobozeni)

50 Kč

ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR

100 Kč

podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu za každou osobu

100 Kč

vydání potvrzení z evidencí (informační systém evidence obyvatel, informační systém občanských průkazů, informační systém cestovních dokladů) za každou i započatou stránku

50,- Kč

podání žádosti o zprostředkování kontaktu za každou kontaktovanou osobu

500 Kč

vydání cestovního pasu

600 Kč

vydání cestovního pasu občanům mladším 15 let

100 Kč

vydání cestovního pasu do 5-ti pracovních dnů

3.000 Kč

vydání cestovního pasu do 5-ti pracovních dnů -  občanům mladším 15 let

1.000 Kč

vydání cestovního pasu do 24 hodin v pracovních dnech, vždy s převzetím u Ministerstva vnitra

6.000 Kč

Vydání cestovního pasu do 24 hodin v pracovních dnech, vždy s převzetím u Ministerstva vnitra -  občanům mladším 15 let

2.000 Kč

převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

100 Kč

vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic

100 Kč

přijetí žádosti o vydání občanského průkazu do 5-ti pracovních dnů

500 Kč

přijetí žádosti o vydání občanského průkazu do 5-ti pracovních dnů – občanům mladším 15 let

300 Kč

přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech, vždy s převzetím u Ministerstva vnitra

1.000 Kč

přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech, vždy s převzetím u Ministerstva vnitra - občanům mladším 15 let

500 Kč

přijetí žádosti o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let

100 Kč

přijetí žádosti o vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR

200 Kč

přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené změny

200 Kč

přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu

200 Kč

umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

100 Kč

přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství ČR občanu staršímu 15 let

200 Kč

přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství ČR občanu mladšímu 15 let

100 Kč

 

Poplatky lze zaplatit hotově nebo bezhotovostně v pokladně Městského úřadu Vítkov, složenkou, příp. převodem na bankovní účet.