Obsah

Správní poplatky – odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Územní rozhodnutí:

 

Předmět poplatku:

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání  rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na  území

 

a) ke stavbě pro bydlení  s nejvýše 3 byty  nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci       

 1.000,-

b) ke stavbě pro bydlení  s více než 3 byty    

 5.000,-  

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke  stavbě uvedené v  písmenu a) nebo b) s výjimkou  stavby garáže                                  

500,-

d) ke stavbě garáže nejvýše se  3 stáními nebo  řadových garáží

- za čtvrté a každé další stání  nejvýše Kč 5. 000                             

1.000,-

500,-

e) ke stavbám, které nevyžadují stavební  povolení ani ohlášení s  výjimkou staveb  veřejné technické infrastruktury, nebo ke  stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou  uvedené v  písmenu a) nebo b)                   

 1.000,-

f) ke stavbě neuvedené v  písmenech a) až e)       

20.000,-

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného  pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel                        

300,-

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

3.000,-

 

Předmět poplatku:

2. Vydání rozhodnutí o změně využití území

 

a) do výměry 5 000 m2  včetně                      

1.000,-

b) nad výměru 5 000 m2                            

3.000,-

 

Předmět poplatku:

3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 

1.000,-

4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu               

4.000,-

5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných  požadavků na využívání    území                      

5.000,-

6. Vydání regulačního plánu na žádost                

10.000,-

 

Poznámky:
1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.

8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

 

Stavební povolení:
 

Předmět poplatku:

1. Vydání stavebního povolení

 

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro  rodinnou rekreaci       

5.000,-

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty                                          

10.000,-

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci  ke stavbě uvedené v  písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže                       

500,-

d) ke stavbě garáže nejvýše se  3 stáními nebo  řadových garáží

- za čtvrté a každé další stání 

1.000,-

až 5000,-

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve  stavebním řízení                               

1.000,-

f) ke stavbě neuvedené v  písmenech a) až e)       

10.000,-

 

 

Předmět poplatku:

 Kč

2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti  stavebního povolení                               

1.000,-

3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou  uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) tavebního zákona                                 

1.000,-

4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3                       

500,-

5. Vydání rozhodnutí o  povolení změny stavby  před jejím dokončením                             

1.000,-

6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením                                        

500,-

 

 

Ostatní povolení dle stavebního zákona:

 

 Předmět poplatku:

 Kč

7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby       

1.000,-

8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby                                    

1.000,-

9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu   

1.000,-

10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby                                 

1.000,-

11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby       

500,-

12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby   

500,-

13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby             

500,-

14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných  technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání  staveb                                           

5.000,-

15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby  nebo ověření  zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)                      

500,-

 

Poznámky:
1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

 

Místní šetření nebo ohledání na místě

 

účel:

 Kč

a) za každou započatou hodinu v pracovní době  správního úřadu                                   

500,-

b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu  v pracovních dnech                               

1.000,-

 

Poznámky:
1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby. (zák. 50/1976 Sb.)

3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.

4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.

5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.
 

LOVECKÉ LÍSTKY:

- na 1 den

30 Kč

- na 5 dní

50 Kč

- na 30 dní

70 Kč

- na 6 měsíců

100 Kč

- na 12 měsíců

150 Kč

- na dobu neurčitou

1000 Kč

Na dobu 12-ti měsíců lze vydat lovecký lístek za poloviční sazbu správního poplatku (tj. 75,- Kč) žáku a posluchači odborné školy, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, dále pro osoby které zajišťují myslivost v rámci svého povolání, nebo funkce.

Vydávání loveckého lístku na  dobu neurčitou za poloviční sazbu správního poplatku (500,- Kč) těmto osobám bylo zrušeno. Osoby které zajišťují myslivost v rámci své funkce jsou pro  účely zákona o správních poplatcích myslivecký hospodář, nebo myslivecká stráž.

HONEBNÍ SPOLEČENSTVA:

- zápis do Rejstříku HS

500 Kč 

- změna zápisu do Rejstříku HS

200 Kč

RYBÁŘSKÉ LÍSTKY:

-na 1 rok

100 Kč

-na 3 roky

200 Kč

-na 10 let

500 Kč

Osoby mladší 15-ti let mohou zažádal o rybářský lístek na dobu jednoho roku za 50.- Kč.. Žákovi základní školy, kterému je více než 15 let a vlastní občanský průkaz, již nelze vydat rybářský lístek na dobu deseti let za 250,- Kč.

Osobám studujícím rybářství, nebo osobám, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce lze vydat rybářský lístek stejně jak uvedeno výše, nebo rybářský lístek na dobu deseti let za 250,- Kč. (osoby starší 15-ti let)

Osoba studující rybářství je pro účely zákona o správních poplatcích osoba studující na odborné škole ve  studijních oborech, nebo i učebních oborech, s výukou rybářství. Osoby s  funkcí zajišťující rybářství pro účely zákona o správních poplatcích jsou rybářský hospodář, nebo rybářská stráž.

UDĚLENÍ LICENCE PRO VÝKON ČINNOSTI ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE    

1000 Kč

 

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

 

Stavební povolení:

Předmět poplatku:

1. Vydání stavebního povolení

 

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel            

300,-

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

3.000,-

 

Předmět poplatku:

Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení

1.000,-

Vydání souhlasu se stavbou ohlášenou dle § 15a vodního zákona

500,-

Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením

1.000,-

 

 

Ostatní povolení dle stavebního zákona:

 

Předmět poplatku:

Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby

1.000,-

Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby

1.000,-

Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu

1.000,-

Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby

1.000,-

Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby

500,-

Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby

500,-

Vydání souhlasu s odstraněním stavby

500,-

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)

500,-

Poznámky:

1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

 

Místní šetření nebo ohledání na místě

 

účel:

a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu

500,-

b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech

1.000,-

 

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby. (zák. 50/1976 Sb.)

3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.

4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.

5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.