Obsah

Výběrové řízení na obsazení funkce referenta odboru vnitřní správy

Typ: Informace z úřadu
Výběrové řízení na obsazení funkce referenta odboru vnitřní správy 1Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce referenta odboru vnitřní správy Městského úřadu Vítkově na dobu určitou 

Druh a charakteristika práce: referent odboru vnitřní správy

Příjem a odesílání písemností, vedení evidence pošty a vedení podacího deníku prostřednictvím spisové služby. Příjem a odesílání dokumentů prostřednictvím veřejného přepravce a poštovního doručovatele.

Příjem a evidence datových zpráv prostřednictvím datové schránky města a předávání zpráv jednotlivým odborům. Plní funkci výpravny. Vedení evidence skladových karet a osobních karet zaměstnanců.

Obsluha telefonní ústředny. Podávání informací týkající se městského úřadu. Evidence příjmových pokladních dokladů a stvrzenkových bloků. Vedení skladu tiskopisů, kancelářských potřeb a úklidových prostředků.

Vedení elektronické podatelny.

Zařazení: neúředník

Místo výkonu práce: Město Vítkov

Předpokládaný nástup: dle dohody po ukončení výběrového řízení

Předpokládaná délka pracovního poměru: 1 rok

Požadované vzdělání: ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • Dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

 

Jiné požadavky:

 • samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)

 • výhodou praxe ve státní správě nebo samosprávě

 • výhodou orientační znalost zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • datum a podpis uchazeče

 

K  přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a  dovednostech

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • telefonní kontakt a e-mail

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

 

Platové zařazení: 7. platová třída, stupeň dle délky praxe (16980-24780,- Kč), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zaměstnanecké benefity:

stabilní zaměstnavatel

pružná pracovní doba

v souladu s Fondem zaměstnavatele:

 • stravenky

 • příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění;

 • jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání

 • jednorázový příspěvek na vitamíny

 • příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další.

 

Uzávěrka přihlášek: do 11. 7. 2022; přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny

 

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT odboru vnitřní správy NA DOBU URČITOU – neotvírat, s uvedením adresy podavatele.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Bližší informace:

Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, telefon: 556 312 203

Bc. Marcela Skalická, zástupce vedoucí odboru vnitřní správy, telefon: 556 312 209

 

Ve Vítkově dne 17. 6. 2022

Ing. Šárka Petrtýlová, v.r.

tajemnice Městského úřadu Vítkov

 

 


Vytvořeno: 17. 6. 2022
Poslední aktualizace: 17. 6. 2022 08:15
Autor: Jan Dušek