Obsah

Výběrové řízení - referent/ka odboru sociálních věcí na dobu určitou

Typ: Informace z úřadu
Výběrové řízení - referent/ka odboru sociálních věcí na dobu určitou 1Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení funkce referent/ka odboru sociálních věcí na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené.

Druh a charakteristika práce: - referent odboru sociálních věcí – kurátor pro mládež, náhradní rodinná péče. Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny. Poskytování pomoci a poradenství rodinám a dětem, řešení výchovných problémů, práce s dětmi umístěnými v náhradní rodinné péči, šetření v rodinách, spolupráce s orgány a institucemi, účast na soudních jednáních, v trestních a přestupkových řízeních.

Zařazení: úředník – požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Místo výkonu práce: Město Vítkov – Městský úřad Vítkov

Předpokládaný nástup: dle dohody, po ukončení výběrového řízení

Pracovní poměr: předpokládaná doba trvání pracovního poměru 3 roky

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Jiné požadavky:

 • samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, zodpovědnost

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)

 • nutný řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)

 • výhodou – praxe v sociální oblasti, zvláštní odborná způsobilost podle vyhl. MV č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • výkon pracovní pohotovosti

 • orientační znalost zákonů č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže ve znění pozdějších předpisů. 

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky

 • telefonní kontakt a e-mail

 

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

 

Platové zařazení: 11. platová třída, stupeň dle délky praxe (25280 - 37170,- Kč) v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zvláštní příplatek v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příplatek za pohotovost v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

Zaměstnanecké benefity:

stabilní zaměstnavatel

pružná pracovní doba

v souladu s Fondem zaměstnavatele:

 • stravenky

 • příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění;

 • jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání

 • jednorázový příspěvek na vitamíny

 • příspěvky na pořádané zájezdy a další.

 • možnost využívat podnikovou chatu

 

Uzávěrka přihlášek:  do 9. 12. 2022; přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA DOBU URČITOU, KURÁTOR PRO MLÁDEŽ – neotvírat, s uvedením adresy podavatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Bližší informace:

Mgr. Hana Klapetková, tel.:556 312 222, vedoucí odboru sociálních věcí. 

 

 


Vytvořeno: 22. 11. 2022
Poslední aktualizace: 22. 11. 2022 12:27
Autor: Jan Dušek