Obsah

Výběrové řízení - referent odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu

Typ: Informace z úřadu
Výběrové řízení - referent odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu 1 Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce referenta odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu na dobu neurčitou.

Druh práce: referent odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu

 

Charakteristika práce: Zajišťování výkonu státní správy na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a ohlašovny.

Výkon činností spojených s přijímáním a zpracováním žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a předáváním již vyhotovených dokladů včetně dalších činností souvisejících s evidencí těchto dokladů a prací v agendovém informačním systému evidence občanských průkazů a agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů.

Zajišťování činností v souvislosti s evidencí obyvatel, přihlašováním občanů k trvalému pobytu a zapisováním údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel a prací s tímto informačním systémem.

Vybírání správních poplatků za provedené úkony dle platné legislativy.

Rozhodování ve věci zrušení údaje o místě trvalého pobytu občanů, vedení správních a přestupkových řízení.

Vydávání ověřených výstupů z agendy Czech POINT.

Provádění vidimace a legalizace.

V rámci zástupu zajišťování vyřizování matriční agendy.

 

Zařazení: úředník – požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru

 

Místo výkonu práce: Město Vítkov

 

Předpokládaný nástup: 01.01.2024

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

 

Jiné požadavky:

 • samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení

 • uživatelská znalost práce na PC (MS office, Internet)

 • výhodou praxe ve státní správě nebo samosprávě, zvláštní odborná způsobilost podle vyhl. MV č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • orientační znalost zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • nutný řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)

 

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • datum a podpis uchazeče

 

K  přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky

 • telefonní kontakt a e-mail

 

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

 

Platové zařazení: 10. platová třída, stupeň dle délky praxe (23390 – 34370,- Kč), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 

Zaměstnanecké benefity:

stabilní zaměstnavatel

pružná pracovní doba

v souladu s Fondem zaměstnavatele:

 • stravenky ve výši 120 korun;

 • příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění;

 • dary při pracovním výročí, dary při životním výročí

 • jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání

 • jednorázový příspěvek na vitamíny

 • 3 dny indispozičního volna

 • příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další.

 

Uzávěrka přihlášek: do 09.10.2023 do 10:00 hodin; přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny

 

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU OSČŽÚ NA DOBU NEURČITOU - neotvírat, s uvedením adresy podavatele

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Bližší informace: Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, telefon: 556 312 203, Mgr. Miroslava Kalivodová, referentka úseku občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a ohlašovny, telefon: 556 312 212

 

Ve Vítkově dne 14.09.2023

Ing. Šárka Petrtýlová, v.r.

tajemnice Městského úřadu Vítkov


Vytvořeno: 14. 9. 2023
Poslední aktualizace: 14. 9. 2023 7:59
Autor: Jan Dušek