Obsah

Výběrové řízení -  vedoucí odboru kultury

Typ: Informace z úřadu
Výběrové řízení -  vedoucí odboru kultury 1Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje Výběrové řízení na obsazení funkce - vedoucí odboru kultury Městského úřadu ve Vítkově na dobu neurčitou.

Město Vítkov 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Prodloužení termínu uzávěrky přihlášek do 26. ledna 2022

 

Druh práce: vedoucí zaměstnanec odboru kultury Městského úřadu ve Vítkově

Charakteristika práce:

 • Řízení chodu a vedení týmu pracovníků odboru kultury včetně kontroly činnosti odboru a dodržování zákonných norem a předpisů v oblasti působnosti odboru; dále příspěvky do místního periodika a propagace odboru.

 • Krátkodobé pronajímání prostor kulturního domu a kina.

 • Běžná údržba a oprava, péče o majetek a vybavení spravovaných objektů

 • Pořádání kulturních, společenských, vzdělávacích sportovních a turistických akcí včetně spolupráce se spolky, zájmovými sdruženími, školami i jednotlivci.

 • Vyvěšování materiálů města na informativních tabulích a plakátovacích plochách ve městě a místních částech

 

Místo výkonu práce: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov

Termín ústních pohovorů: 31. ledna 2022 

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení, nejdříve od 2. 2. 2022

                                                                                                                                                                      

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

 

Jiné požadavky:

 • vynikající organizační schopnosti

 • pečlivost, zodpovědnost, komunikativnost a umění jednat s lidmi

 • analytické a koncepční myšlení

 • samostatnost v rozhodování, odolnost proti stresu

 • spolehlivost

 • praxe v publikační činnosti

 • zkušenosti s pořádáním kulturních a sportovních akcí

 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

 • velmi dobrý písemný projev

 • vynikající znalost práce na PC

 • základní orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Výhodou:

 • zkušenost s vedením lidí nebo praxe na pozici vedoucí ho zaměstnance

 • pořádání akcí

 • zkušenosti s PR službami

 • povědomí o kulturním a sportovním dění ve Vítkově a okolí

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • datum a podpis uchazeče

 

 

K přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • telefonní kontakt a e-mail

 • písemný návrh koncepce, který bude obsahovat:

 • plán činností, pořádaných v kině, kulturním domu a výstavní síni,

 • návrh propojení činnosti SVČ, škol a odboru kultury

 • způsob komunikace s veřejností

 • způsob zatraktivnění akcí i pro okolní obce

 • specifikaci vlastního pohledu na současnou kulturu a představení vlastního záměru včetně financování

 • popis dosavadní činností a zkušeností z oblastí společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní

 • ukázku plánu akcí v letním období červen až srpen, jedna akce bude rozpracována do realizačního plánu

 

Koncepce bude představena na ústním pohovoru, uchazeč si připraví krátkou prezentaci, kterou přinese na flash disku.

 

Platové zařazení: 9. platová třída (19 730 – 28 920,- Kč), stupeň dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příplatek za vedení a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

 

Zaměstnanecké benefity:

pružná pracovní doba

v souladu s Fondem zaměstnavatele:

 • stravenky

 • příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění;

 • jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání

 • jednorázový příspěvek na vitamíny

 • příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další.

 

Uzávěrka přihlášek: do 26. ledna 2022, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v  zalepené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – vedoucí odboru KULTURY MěÚ Vítkov – neotvírat“, s uvedením adresy podavatele.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší informace:  Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, tel: 556 312 203

 

Ve Vítkově dne 7.1.2022

 

Ing. Šárka Petrtýlová

tajemnice Městského úřadu Vítkov


Vytvořeno: 7. 1. 2022
Poslední aktualizace: 7. 1. 2022 11:22
Autor: Jan Dušek