Obsah

Povodeň

 • Informuj se na obecním úřadě, zda se tvé obydlí,chata,zahrada či pozemek nenachází v záplavovém území či v území ohroženém zvláštní povodní. Dále se informuj o obcí zřizovaných evakuačních zařízeních, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni, 

 • Ujasni si možné ohrožení zdraví a životů rodiny, svého obydlí, domácích zvířat 
  v případě reálné hrozby z přirozené a zvláštní povodně a příjmy vlastní opatření, měj plán,

 • Předem si připrav materiál (folie, desky, ucpávky kanalizace, pytle na písek) na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí, atd. a potřebného  nářadí a vyzkoušej si jejich montáž a funkčnost,

 • Proveď povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajisti, aby neupevněný materiál, ploty, boudy a další překážky nebránily volnému průtoku vody a neutvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku,

 • Buď v pohotovosti, trvale sleduj předpovědi počasí, pokyny povodňových orgánů obce, stav hladiny vodního toku a rybníka, přehrady (může-li tě ohrozit) a řiď se pokyny povodňových orgánů obce, policie a záchranářů,

Pamatuj, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí,  koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od 
tebe při povodních požadovat osobní a věcnou pomoc.

 

Jak se chovat při povodni

 • Vyvez vozidlo z garáže, doplň pohonné hmoty a zaparkuj ho mimo záplavové území, nebudeš-li jej používat při evakuaci,

 • Připrav si evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo, budeš-li ho využívat při  evakuaci,

 • Přestěhuj potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení,suroviny a další materiály  ze záplavových do výše položených míst, nebo do vyšších pater budovy, 

 • Odvez nebo nezávadně zlikviduj nebezpečné látky,

 • Zajisti ochranu domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením nebo umožněním opuštění míst ustájení v případě nedostatku času,

 • Při zaplavování budovy nebo i po přerušení dodávky vypni přívod elektrického proudu, uzavři hlavní přívod plynu a vody,

 • V případě zaplavování domu a nezvládaní ochrany vlastní silou a prostředky včas  požádej o pomoc povodňový orgán obce,

 • Nezůstávej v místě, kde bys mohl ohrozit život svůj a svých blízkých,

Zbytečně neriskuj, jednej v klidu a s rozvahou.


Po povodni

 • Nech si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku, rozvody a kanalizaci,

 • Zlikviduj vodou kontaminované potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo a dodržuj 
  základní hygienické pravidla,

 • Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiď pokyny odborníků, nepij vodu z místních zdrojů,dokud nebude prověřena její kvalita,

 • Kontaktuj příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod,

 • Pokud možno aktivně se zapoj při likvidaci následků povodní,

 • Jednej z rozvahou, pomáhej sousedům, starým a nemocným lidem,

 • Dbej dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a  nech si řádně ošetřit každé otevřené zranění,

Informuj se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádej finanční, materiální, psychologickou nebo sociální pomoc.