Obsah

Památková péče


Každá lidská bytost, zvíře, strom, ale i dům, socha, kaple, kostel či hrad se ihned po svém zrodu vydají na dlouhou cestu svým životem, který končívá jejich zánikem, rozpadem, smrtí.

Památkovou péči si můžeme představit jako cílenou snahu o zachování, movitého nemovitého kulturního dědictví, především staveb. Památková péče má zájem o to, aby se neodbornými a nepřiměřenými zásahy do  podstaty historických objektů a památek ještě více neuspíšil jejich zánik. Je prováděna formou evidence, ochrany a záchrany kulturních památek, přičemž záchranou máme na mysli konzervaci, rekonstrukci, obnovu a restaurování památek. Je podstatné, zachovat charakteristické rysy památky z té které doby.

Důvod proč se tomu tak děje je prostý, jde o zachování důležitých příkladů stavebního vývoje a historie budoucím generacím.

Kaple před obnovou          Kaple po obnově