Obsah

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí  s rozšířenou působností“ za rok 2018“

V roce 2018  byla zajišťována příprava podkladů a  koordinace s vlastníky kulturních památek a s Ministerstvem kultury ČR k žádostem o dotace z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Pro obecní úřad s rozšířenou působností Vítkov, byla Ministerstvem kultury ČR státní finanční podpora ve formě přidělené kvóty na rok 2018 stanovena  ve výši 230.000,- Kč.

Nové žádosti o přidělení dotací na rok 2018 - zajištění přípravy podkladů pro Ministerstvo kultury ČR kžádosti o dotace z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ :

 

Žadatel

Objekt

Obnova

Požadovaná částka

Získaná částka

Jaromír a Marie Varhaníčkovi

Objekt bývalé fary v Guntramovicích

Výměna oken v e 2.NP a v podkroví bývalé fary v Guntramovicích

170.000,- Kč

163.000,- Kč

ŘKF Vítkov

Kaple sv. Josefa v Prostředním Dvoře

Odvlhčení kaple a s tím související práce.

58.000,- Kč

48.000,- Kč

(ŘKF = Římskokatolická farnost)

                               

Z pohledu památkové péče lze konstatovat, že obě akce proběhly zcela v souladu s vydanými rozhodnutími a celkovou vzájemnou spolupráci se všemi subjekty hodnotíme jako velmi dobrou. Stavební obnovy se uskutečnily v požadované kvalitě, byly provedeny s ohledem na zachování maximální autenticity materiálů a technologií.  Při realizaci obnov byla v rámci místních šetření prováděna fotodokumentace a zápisy průběhu prováděných prací. Obě akce  byly v roce 2018 úspěšně dokončeny.