Obsah

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2018

 

Město Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky, se sídlem Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 

vyhlašuje

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

 

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2018.

Vlastníci kulturních památek mohou podávat žžádosti o dotaci z Ministerstva kultury v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Uzávěrka příjmu žádostí je do 28. 2. 2018, na MěÚ Vítkov.

Vlastník, který má zájem o tento dotační titul, je povinen vyplnit formulář žádosti o zařazení do programu, plnou moc, ve které pověřuje k administraci tohoto titulu MěÚ Vítkov a dále pak povinné přílohy (viz níže) v předepsaných termínech. 

Kontaktní osoba:  Ing. Pavlína Paráková, tel. 556 312 264, 734 276 690

 

Formulář žádosti a seznam povinných příloh naleznete na www.mkcr.cz v oddílu dotace:

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

 

K vyplněnému formuláři žadatel přikládá:

  1. doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce, tj. výpis z katastru nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu s vyznačením předmětného objektu, které nejsou starší než 6 měsíců;

  2. dle typu žadatele – úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie dokladu o legální existenci žadatele, je-li právnickou osobou nezapisovanou do obchodního rejstříku (např. zřizovací listina nebo stanovy občanského sdružení s registrací Ministerstvem vnitra); toto neplatí pro fyzické osoby;

  3. kopie aktuálního dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele;

  4. kopie závazného stanoviska vydaného podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb. k obnově kulturní památky, na níž má být příspěvek poskytnut;

  5. kopie dokladu příslušného stavebního úřadu, pokud jej vyžaduje zákon č. 183/2006 Sb. – stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení udržovacích nebo zabezpečovacích prací vydané příslušným stavebním úřadem

  6. kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu a rozsahu prací, na něž má být podle žádosti příspěvek poskytnut, s termínem provedení prací a s uvedením sjednané roční ceny těchto prací;

  7. kopie položkového rozpočtu akce obnovy kulturní památky;

  8. podrobná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek.