Obsah

Jak postupovat při podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte či na jeho ohrožení domácím násilím?

 

Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte je považováno jakékoliv nenáhodné, vědomé i nevědomé konání rodičů, vychovatelů nebo jiné osoby vůči dítěti, které je v dané společnosti nepřijatelné, a které poškozuje tělesný, duševní i společenský vývoj dítěte, v krajním případě způsobuje dokonce jeho smrt.

V této souvislosti se často používá pojem "syndrom CAN", Do syndromu CAN jsou zahrnuty: psychické a fyzické týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání, a šikanování.

 

Domácí násilí je násilí mezi blízkými osobami, které žijí ve společné domácnosti. Jedná se o vztah, kdy jedna osoba (násilník) získává nad druhou osobou (obětí) moc, přičemž intenzita násilí se časem stupňuje. Domácí násilí může mít formu fyzického, psychického, sociálního, sexuálního či ekonomického násilí

Každý, kdo se o jakékoliv výše uvedené situaci nezletilého dítěte doví, je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na tuto skutečnost, v případě dospělého jedince odbor sociálních věcí. V obou případech můžete kontaktovat přímo policii.  

Pracovníci jsou povinni o osobě, která je na výše uvedené podezření upozornila, zachovávat mlčenlivost. Oznámení může být učiněno formou dopisu, e-mailové zprávy, telefonátu či osobního jednání na odboru, využít lze i schránku důvěry umístěnou v přízemí budovy Městského úřadu, Náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov. Oznámení může být učiněno i anonymně.

S žádostí o pomoc se může na kterýkoliv OSPOD obrátit rovněž samotné ohrožené dítě, a to i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Příslušný OSPOD je na základě žádosti dítěte povinen poskytnout dítěti pomoc v potřebném rozsahu.

Po oznámení musí sociální pracovníci situaci v rodině blíže prověřit a následně rozhodnout, která další opatření na ochranu dítěte i dospělé osoby je žádoucí podniknout.

 

Kde je možné získat další informace?

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov, v případech dětí tel. 556 312 222, 556 312 224, 556 312 226, v ostatních záležitostech tel. 556 312 222, 556 312 227, 556 312 229.