Obsah

Jak žádat o změnu výživného u nezletilých dětí?

 

Ž8dám o měnu výživného lze, pokud je nezletilé dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů a druhému rodiči je stanoveno výživné. Se zvyšujícím se věkem dítěte rostou jeho náklady a potřeby, proto může rodič, který má nezletilé dítě soudně svěřeno do své péče, požádat místně příslušný okresní soud o zvýšení výživného. Zároveň může druhý rodič, který má soudně stanoveno výživné a změní-li se jeho rodinné či finanční poměry, požádat u místně příslušného okresního soudu o snížení výživného.

V návrhu musí být uvedeny veškeré informace, které jsou požadovány a zároveň Vámi podaný návrh musí obsahovat krátké odůvodnění situace, proč žádáte o změnu výživného (např. vyšší finanční nároky dětí vzhledem k jejich věku a jejich potřebám, změna zdravotního stavu dětí vyžadující např. nákup kompenzačních pomůcek apod.).

 

Způsob podání návrhu

Návrh na změnu výživného je možno doručit osobně k soudu nebo zaslat písemně doporučenou poštou na adresu Okresního soudu v Opavě, Olomoucká 27, 746 77 Opava ve třech Vámi podepsaných vyhotoveních.

Soudní poplatek ve věci stanovení výživného u nezletilých dětí není stanoven.

 

Kde je možné získat další informace a pomoc při sepsání návrhu:

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, sociálně-právní ochrana dětí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov, 2. patro, telefon 556 312 226, 556 312 224.