Obsah

Rozcházím se s partnerem – jak vyřešit péči o děti?

 

Pokud jako rodiče nezletilého dítěte nejste manželé

V případě, že jste rodiče, nejste manželé a s partnerem jste se rozešli, můžete následnou péči o děti vyřešit tak, že s druhým rodičem uzavřete dohodu, ve které se domluvíte, kdo bude mít nezletilé dítě ve své péči a výchově a jakým způsobem bude druhý rodič přispívat na jeho výživu a stýkat se s ním. Taková dohoda nemusí být schválená soudem. V případě, že dohodu nelze uzavřít, je možné podat k soudu návrh na úpravu práv a povinností k nezletilému dítěti, na základě, něhož soud rozhodne, komu bude dítě svěřeno do péče a současně určí výši výživného. Pokud se rodiče nejsou schopni domluvit na kontaktech dítěte s druhým rodičem, lze soudně upravit také tyto v rámci stejného návrhu. Z návrhu musí být zřejmé, že rodiče chtějí upravit i styk s dítětem, jinak soudci styk neupraví.

 

Pokud jako rodiče nezletilého dítěte jste manželé

V případě, že jste rodiče nezletilého dítěte, jste manželé a chcete ukončit společné soužití bez rozvodu, můžete postupovat stejně jako v předešlém případě. Pokud se chcete rozvést, je nezbytné před rozvodem upravit práva a povinnosti k nezletilému dítěti, tedy stanovit, komu bude dítě po rozvodu svěřeno do péče a určit výši výživného. Je nutné podat k návrh na úpravu práv a povinností. Soud může schválit dohodu rodičů, vždy to však musí být formou soudního rozsudku. Soud upraví poměry k dítěti pro dobu před rozvodem i po rozvodu rodičů, je nutné toto uvést již v návrhu.

 

Způsob podání návrhu k soudu

Návrh je potřeba podat k místně příslušnému okresnímu soudu (pro děti s trvalým pobytem v našem správním obvodu je to Okresní soud v Opavě). Návrh si můžete sepsat sami, např. podle volně dostupných vzorů na internetu, nebo u soudu, příp. máte možnost dostavit se na odbor sociálních věcí (sociálně-právní ochrana dětí), kde Vám bude poskytnuto v této záležitosti poradenství či případná pomoc při sepsání návrhu.  Návrh je možno doručit vždy ve trojím vyhotovení osobně k soudu nebo zaslat písemně doporučenou poštou na adresu Okresního soudu v Opavě, Olomoucká 27, 746 77 Opava. Soudní poplatek v tomto řízení není stanoven.

Návrh na rozvod můžete podat zároveň s návrhem na úpravu poměrů nezletilých dětí. Soud však bude o výchově a výživě dětí rozhodovat nejdříve.

 

Co musí obsahovat?

V návrhu musí být jasně označeni oba rodiče a nezletilé děti (jejich jména, příjmení, data narození či rodná čísla, adresa apod.). Dále uveďte skutečnosti, které vás vedou k podání návrhu a jestli jste již podali návrh na rozvod, či zda jej teprve podáte. Dále popište své příjmy a příjmy svého manžela (druhého rodiče) či celkové majetkové poměry v rodině. Sdělte údaje o svých dětech, kam chodí do školy, jaký je jejich zdravotní stav, a všechny další informace, které by měl soud podle vašeho názoru vědět, aby mohl rozhodnout. V návrhu musíte uvést, jak by měl soud rozhodnout, tzn., kterému rodiči má být dítě svěřeno, jaké výživné má hradit druhý rodič a jakým způsobem a kdy bude probíhat styk dítěte s druhým rodičem. Nezapomeňte návrh opatřit datem a podpisem. Návrh doručte k soudu ve třech vyhotoveních a přiložte kopie rodných listů dětí. 

 

Kde je možné získat další informace:

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, sociálně-právní ochrana dětí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov, 2. patro, telefon 556 312 226, 556 312 224.