Obsah

Členství v městské knihovně

Pojmenování životní situace
Členství v Městské knihovně

 

Předmět žádosti
Potřeba stát se čtenářem knihovny

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Čtenářem knihovny se mohou stát:

a) občané ČR starší 15 let

b) děti a mládež do 15 let jen se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo zákonných zástupců

c) cizí státní občan jen pokud má povolení k dlouhodobému pobytu v ČR

d) orgány státní správy

e) organizace, ústavy, školy a instituce

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan (nebo organizace), který splňuje podmínky předchozího bodu, navštíví Městskou knihovnu.

 

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této životní situace

Žadatelé o členství v Městské knihovně se musí dostavit do knihovny v půjčovní hodiny pro veřejnost, tj.:

  • pondělí 13:00 - 17:00 hodin

  • úterý 13:00 - 16:00 hodin

  • čtvrtek 10:00 - 18:00 hodin

  • pátek 13:00 - 16:00 hodin

V době letních prázdnin (tj. červenec – srpen) je půjčovní doba upravena:

  • pondělí 10:00 - 17:00 hodin

  • čtvrtek 10:00 - 17:00 hodin.

 

Na kterém úřadě můžete tuto situaci řešit

Přímo v budově Městské knihovny, Selská ulice 335, 749 01 Vítkov

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

V budově Městské knihovny se v půjčovní hodiny spojíte s knihovnicí, která vás na vaši žádost o členství zaregistruje jako čtenáře.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občané ČR starší 15 let potřebují občanský průkaz, cizí státní příslušníci cestovní pas a rodiče dětí a mládeže mladších 15 let doklad s rodným číslem dítěte

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K členství v Městské knihovně je zapotřebí vyplnit přihlášku, která se po předložení potřebných dokladů běžně vyplňuje knihovnicí přímo v knihovně a data se vloží do počítače, při zvláštní situaci je možno přihlášku vyplnit mimo knihovnu a vyplněnou ji poté odevzdat.

 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Půjčovní služby poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří zaplatí registrační poplatek. Registrační poplatek pro děti a mládež do 15 let je 50 Kč na 365 dní. Registrační poplatek pro osoby starší 15 let je 100 Kč na 365 dní. Osoby starší 70 let registrační poplatek platit nemusí. Osoby, které chtějí využít služeb knihovny jen výjimečně, platí jen jednorázový poplatek ve výši 20 Kč. Všechny poplatky se platí v hotovosti přímo knihovnici v Městské knihovně a čtenář dostane potvrzení o platbě.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splní-li žadatel výše uvedené podmínky, stane se čtenářem okamžitě po vyplnění přihlášky a zaplacení členského poplatku.

 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

U osob mladších 15 let jeden z rodičů, případně státní zástupce.

 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Seznámení s knihovním řádem a stvrzení podpisem, že s tímto řádem souhlasíte a zavazujete se jed dodržovat.

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností 

Poruší-li uživatel povinnost včasného vrácení dokumentu, to znamená nevrátí-li jej do sjednané doby, je povinen zaplatit knihovně poplatek za opožděné vrácení. Výše poplatků činí:

  • Při I. písemné upomínce 15 Kč

  • Při II. písemné upomínce 30 Kč

  • Při III. písemné upomínce 50 Kč

  • Při IV. písemné upomínce 100 Kč 

Po uplynutí lhůty stanovené ve 4. upomínce jsou knihy vymáhány formou osobního dopisu, poplatek činí 100 Kč.

Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou.

Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

Při ztrátě knihy je čtenář povinen nahradit ztracený titul stejným titulem, nebo zaplatit hodnotu knihy plus manipulační poplatek ve výši 50 Kč.

 

Potřebujete se k věci dozvědět více? Na koho se obrátit

Na knihovnice osobně, případně na tel. 556 300 190.

 

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Upřesnění a poznámky k řešení podá knihovnice osobně v Městské knihovně, či na telefonním čísle 556 300 190.