Obsah

Žádost o vydání závazného stanoviska na obnovu nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se Městské památkové zóně Budišov nad Budišovkou.

 

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

1. Základní informace: Žádost vlastníka nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče.

Žádost se týká stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích prací na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně.

2. Kdo může žádat. Právnická osoba, fyzická osoba podnikající nebo jejich oprávněný zástupce nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Případně jejich zástupce na základě ověřené plné moci.

Žádost podává  vlastník nemovitosti.

3. Jak začít:

 - podáním žádosti (osobně, listovní zásilkou, elektronicky) prostřednictvím vyplněného formuláře

- předepsaný formulář: Žádost vlastníka nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové  péče je k dispozici na webových stránkách Města Vítkova  nebo v listinné podobě na pracovišti památkové péče Městský úřad Vítkov, odbor výstavby a územního plánování Vítkov.

Adresa pro doručování podání:

a)   listovní zásilka:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánovaní a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

b)   elektronická pošta opatřená elektronickým podpisem:

      podatelna@vitkov.info

c)   datová schránka:

      3seb39i

Kontakt:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Bc. Marek Sommer, tel: 556 312 264, v době: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, sommer@vitkov.info  

Vedoucí odboru: Ing. Miroslava Kunzová  (email: kunzova@vitkov.info, tel.: 556 312 263)

4. Poplatky:  Správní a jiné poplatky nejsou předepsány.

5. Průběh vyřizování a lhůty: Lhůta pro vyřízení žádosti je dle správního řádu stanovena na 60 dní.

6. Právní předpisy: Dle §14 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.