Obsah

Dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Název

Dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha

 

Základní informace

Podání žádosti s příslušnými přílohami.

 

Kdo může žádat

Žádost o rozhodnutí k dělení lesního pozemku podává vlastník nebo zástupce na základě plné moci.

 

Podmínky a postup při vyřizování

Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje vlastníka a doklad o vlastnictví pozemku.

 

Jak začít

Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi.

K žádosti se přikládá geometrický plán a výpis z KN (list vlastnický nebo informace o parcele) pro dotčené pozemky.

 

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Kontaktní informace

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – státní správa lesů, tel. 556 312 267

 

Co musím mít s sebou

Snímek z katastrální mapy s vyznačením stavby a lesního pozemku, výpis z katastru nemovitostí předmětných parcelách, vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře, geometrický plán.

 

Poplatky

Nejsou.

 

Lhůty

Do 30 dnů.

 

Právní předpisy

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu  Moravskoslezského kraje, prostřednictvím Městského úřadu Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

 

Sankce

Pokuta vlastníku lesa nebo jiné osobě, která bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů odnímá lesní pozemky nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa, do výše 1 mil. Kč, v případě že by byly rozdělené pozemky využívány jinak než pro plnění funkcí lesa.