Obsah

Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Název

Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese

Základní informace

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v přenesené působnosti přijímají podle § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámení o konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lesích. Oznámení je podmínkou pro to, aby organizovaná nebo hromadná sportovní akce mohla být v lese konána.

 

Kdo může žádat (oznamovat)

Oznámení podává osoba (právnická nebo fyzická), která hodlá pořádat organizovanou nebo hromadnou sportovní akci v lese. Oznámení se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (orgán státní správy lesů), v jejímž správním obvodu se má předmětná akce konat. Pokud konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese přesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností, podává se oznámení u místně příslušného krajského úřadu.

 

Podmínky a postup při vyřizování

Fyzická nebo právnická osoba (pořadatel) podá oznámení o konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese nejméně 30 dnů před dnem konání této akce. V oznámení uvede místo a termín konání předmětné akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa.

 

Jak začít

Podáním oznámení osobně či poštou.

 

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Kontaktní informace

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – státní správa lesů, tel. 556 312 267

 

Co musím mít s sebou

Písemný souhlas vlastníka lesa.

 

Poplatky

Nejsou

 

Lhůty

Obecní úřad obce s rozšířenou působností buď oznámení pouze vezme na vědomí nebo (podle potřeby) do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanoví doplňující podmínky.

 

Právní předpisy

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Opravné prostředky

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanoví doplňující podmínky, činí tak rozhodnutím, proti kterému se lze odvolat (dle poučení uvedeného v rozhodnutí).

 

Sankce

Uložení pokuty za přestupek podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. p) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, až do výše 15 000 Kč. (Správní delikt až do výše 100.000 Kč)