Obsah

Povolení úpravy stavu zvěře

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Název

Povolení úpravy stavu zvěře

 

Základní informace

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v přenesené působnosti přijímají podle § 39 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, od uživatelů honiteb žádosti o povolení úpravy stavu zvěře. Úprava (snížení) stavu zvěře v honitbě bývá zpravidla nutná   za účelem snížení škod působených zvěří na zemědělských plodinách a lesních porostech.

 

Kdo může žádat

Žádost podává osoba (právnická nebo fyzická), která je uživatelem honitby. Žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (orgán státní správy myslivosti), v jejímž správním obvodu se předmětná honitba (nebo její převážná část) nachází.

 

Podmínky a postup při vyřizování

Žádost podává uživatel honitby. 

Rozhodnutí bude podmíněno závazným stanoviskem orgánů ochrany přírody, Krajského úřadu MSL kraje.

 

Jak začít

Podáním žádosti osobně či poštou.

Doporučujeme osobní projednání žádosti.

 

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Kontaktní informace

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – státní správa myslivosti, tel. 556 312 267

 

Co musím mít s sebou

Uživatel honitby v žádosti uvede, o kterou honitbu se jedná, u kterých druhů zvěře žádá o povolení úpravy (snížení) stavu a o kolik kusů. Uvede důvod žádosti. Případně přiloží vyjádření držitele honitby.

 

Poplatky

Poplatky se nevybírají.

 

Lhůty

Do 30 dnů od podání žádosti. Ve složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

 

Právní předpisy

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. (§39)

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu  Moravskoslezského kraje, prostřednictvím Městského úřadu Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

 

Sankce

Uložení pokuty podle ustanovení § 64 odst. 3 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, až do výše 200.000 Kč.