Obsah

Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Název

Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

 

Základní informace

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v přenesené působnosti udělují podle § 37 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, licenci odborného lesního hospodáře. Udělení této licence je podmínkou pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře fyzickou osobou nebo právnickou osobou.

 

Kdo může žádat

Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), která si podá žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má fyzická osoba trvalý pobyt nebo právnická osoba sídlo

 

Podmínky a postup při vyřizování

Dosažení věku 18 let, státní občanství České republiky nebo občanství členského státu Evropské unie, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborné lesnické vzdělání, odborná lesnická praxe.

 

Jak začít

Podáním žádosti osobně či poštou

 

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Kontaktní informace

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – státní správa lesů, tel. 556 312 267

 

Co musím mít s sebou

Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:

 1. jméno a příjmení

 2. trvalý pobyt

 3. rodné číslo a číslo občanského průkazu

 4. obchodní jméno, pokud pod tímto jménem podniká

 5. identifikační číslo, bylo-li jí přiděleno

 6. označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána

 7. úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání (vysokoškolské vzdělání lesnického směru nebo úplné středoškolské vzdělání lesnického směru)

 8. popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe (odborná praxe žadatele musí být alespoň tři roky, jde-li o absolventa vysoké školy a alespoň deset let, jde-li o absolventa střední školy)

 

Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:

 1. obchodní jméno

 2. sídlo a právní formu žadatele

 3. jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele

 4. identifikační číslo

 5. označení předmětu licence o jejíž udělení je žádáno, popř.i doba, na kterou je licence žádána

 6. jméno a příjmení a trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu odpovědného zástupce

 7. úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem (vysokoškolské vzdělávání lesnického směru nebo úplné středoškolské vzdělání lesnického směru)

 8. popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe (odborná praxe žadatele musí být alespoň tři roky, jde-li o absolventa vysoké školy a alespoň deset let, jde-li o absolventa střední školy)

 

Poplatky

Správní poplatek činí 100,- Kč a je možné ho zaplatit v hotovosti na pokladně v den podání žádosti, po zadání platby odborem životního prostředí

 

Lhůty

Do 30 dnů od podání žádosti. Ve složitých případech do 60 dnů od podání žádosti

 

Právní předpisy

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu  Moravskoslezského kraje, prostřednictvím Městského úřadu Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

 

Sankce

Nejsou