Obsah

Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění lesního pozemku nebo zajištění lesního porostu

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Název

Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění lesního pozemku nebo zajištění lesního porostu

Základní informace

Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku; v odůvodněných případech může orgán státní správy lesů na žádost vlastníka lesa povolit lhůtu delší.

 

Kdo může žádat

Vlastníci lesních pozemků.

 

Podmínky a postup při vyřizování

V odůvodněných případech, kdy nelze dodržet dvouletou lhůtu pro zalesnění lesního pozemku, nebo sedmiletou lhůtu pro zajištění lesního porostu podá vlastník lesního pozemku žádost o povolení delší lhůty.

Žádost musí obsahovat:

1. Identifikační údaje žadatele:

u fyzické osoby:

a) jméno a příjmení
b) datum narození
c) místo trvalého pobytu, případně jiná adresa pro doručování

u právnické osoby:

a) název firmy
b) identifikační číslo
c) adresa, případně jiná adresa pro doručování

2. uvedení všech spoluvlastníků včetně identifikačních údajů
3. datum a podpis žadatele, případně žadatelů
4. uvedení čísla parcely a katastrálního území
5. lesnické označení lesního porostu podle platné lesní hospodářské osnovy
6. žádaná delší doba zalesnění nebo zajištění a její důvod
7. stanovisko příslušného odborného lesního hospodáře

 

Jak začít

Kontaktem s příslušným odborným lesním hospodářem a podáním žádosti, která bude obsahovat výše uvedené náležitosti. 

 

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Kontaktní informace

Odbor výstavby, územního plánováíní a životního prostředí – státní správa lesů, tel. 556 312 267

 

Co musím mít s sebou

Žádost se všemi výše popsanými náležitostmi můžete i zaslat, osobní kontakt není nutný.

 

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

Lhůty

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů.

 

Právní předpisy

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určených k plnění funkcí lesa.

 

Opravné prostředky

Na povolení této delší lhůty se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

 

Sankce

Pokuta až do výše 100.000 Kč dle ust. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.