Obsah

Žádost o povolení těžby - změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Název

Žádost o povolení těžby - změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy

 

Základní informace

Žádost o povolení těžby - změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy žádá vlastník lesního pozemku pokud dojde v průběhu platnosti plánu ke změnám podmínek, vyvolávajícím nutnost změny závazného ustanovení plánu, zejména z hlediska ochrany lesa nebo z hlediska zajištění plnění funkcí lesa.

 

Kdo může žádat

Vlastníci lesních pozemků

 

Podmínky a postup při vyřizování

Má-li těžba překročit výši závazného ustanovení těžby dříví dle platné lesní hospodářské osnovy, musí vlastník lesa požádat příslušný orgán státní správy lesa o změnu závazného ustanovení těžby dříví.

Žádost musí obsahovat:

1. Identifikační údaje žadatele:

u fyzické osoby:
   a) jméno a příjmení
   b) datum narození
   c) místo trvalého pobytu, případně jiná adresa pro doručování

u právnické osoby:
   a) název firmy
   b) identifikační číslo
   c) adresa, případně jiná adresa pro doručování

2. uvedení všech spoluvlastníků včetně identifikačních údajů
3. datum a podpis žadatele, příp. žadatelů
4. uvedení čísla parcely a katastrálního území
5. lesnické označení lesního pozemku podle platné lesní hospodářské osnovy
6. předpokládaná výše těžby (m3) a její důvod
7. stanovisko příslušného odborného lesního hospodáře

 

Jak začít

Kontaktem s příslušným odborným lesním hospodářem a podáním žádosti, která bude obsahovat výše uvedené náležitosti.

 

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Kontaktní informace

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – státní správa lesů, tel. 556 312 267

 

Co musím mít s sebou

Žádost se všemi výše popsanými náležitostmi můžete i zaslat, osobní kontakt není nutný.

 

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

Lhůty

Žádost bude vyřízena nejpozději do 30 dnů.

 

Právní předpisy

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů.

 

Opravné prostředky

Na vydání stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

 

Sankce

Pokuta až do výše 1.000.000 Kč dle ust. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.